Имоти

1/2 идеална част от поземлен имот с площ 507 кв.м., местност “ГОЛЯМАТА МОГИЛА”, с. Рогачево, ID: 1304/15

1/2 идеална част от поземлен имот с площ 507 кв.м., местност “ГОЛЯМАТА МОГИЛА”, с. Рогачево, ID: 1304/15

Цена 8000 лв.

с. Рогачево, м."Голямата могила"

Къщи и Дворни Места, Продажби

Площ 253.5
Срок на проданта 23.02.2021-23.03.2021
За контакт Калинка Стоянова тел. 0894/746715 e-mail: kstoyanova@luchiataseva.com

1/2 ид.ч. (една втора идеална част) от поземлен имот – урбанизирана територия с площ от 507,00 кв.м. (петстотин и седем квадратни метра), находяща се в местността “ГОЛЯМАТА МОГИЛА”, представляваща имот с идентификатор № 62788.10.159 (шест, две, седем, осем, осем, точка, едно, нула, точка, едно, пет, девет) по кадастралната карта на село Рогачево, община Балчик, област Добрич, одобрена със Заповед № 300-5-73 /15.09.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-Б-1539/29.08.2007 г. на Началника на СГКК – Добрич, който имот е със стар идентификатор № 10.149 (едно, нула, точка, едно, четири, девет), при граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 62788.10.160, имот с идентификатор № 62788.10.150, имот с идентификатор № 62788.10.158 и имот с идентификатор № 62788.10.162.
Описание: Имотът се намира в местност „Голямата могила”, ъглов парцел с  лице на две улици  с каменотрошена настилка. Поземленият имот е на равен терен, с неправилна  форма, не е ограден, не е снабден с ток и вода, но с красива панорама към морето. Отстои на 6500 м. от бреговата ивица. В момента на огледа поземления имот не се стопанисва, не застроен, не се обработва., обрасъл с буйна растителност, наоколо всички имоти са незастроени. Имотът се намира в югоизточния край на село Рогачево. От поземления имот се открива прекрасна панорама към КК “Албена“ и морето.

Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана върху недвижим имот или вещно право (ГПК, НПК), вписана под № 108, книга възбрани, том І, дв.вх.рег. № 2069/17.04.2013 г. в Служба по вписванията гр. Балчик, Възбрана върху недвижим имот или вещно право (ГПК, НПК), вписана под № 106, книга възбрани, том І, дв.вх.рег. № 2067/17.04.2013 г. в Служба по вписванията гр. Балчик, Възбрана върху недвижим имот или вещно право (ГПК, НПК), вписана под № 107, книга възбрани, том І, дв.вх.рег. № 2068/17.04.2013 г. в Служба по вписванията гр. Балчик.