Имоти

Дворно място с площ 2173 кв.м., иденрификатор 35064.501.3657, гр. Каварна, ID: 415/12

Дворно място с площ 2173 кв.м., иденрификатор 35064.501.3657, гр. Каварна, ID: 415/12

Цена 61330.73 лв.

ул."Крайбрежна зона" , гр. Каварна

Къщи и Дворни Места, Парцели

Площ 2173
Особености ид. част от 3783 кв.м.
Срок на проданта 21.12.2020-21.01.2021
За контакт Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, ул. „Крайбрежна зона“, с площ 2173 (две хиляди сто седемдесет и три) квадратни метра в идеални части от поземлен имот целият с площ 35064.501.3657 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, шест, пет, седем) по кадастралната карта на гр. Каварна, одобрена със Заповед № РД-18-32/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 3783 кв.м.(три хиляди седемстотин осемдесет и три квадратни метра), с предназначение – урбанизирана територия, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, номер по предходен план квартал 319, парцел V, при граници и съседи: 35064.501.3658, 35064.501.2297, 35064.501.9681, 35064.501.9682, 35064.501.3656, от които съгласно акт за собственост – 1084 кв.м. /хиляда осемдесет и четири квадратни метра/ са урегулирани в УПИ VІІ в квартал 319 по ЗРП на гр. Каварна, ул. „Крайбрежна зона“ и 1089 /хиляда осемдесет и девет / квадратни метра урегулирани в УПИ VІ в квартал 319 по действащия регулационен план на гр. Каварна към 18.07.2015г.
Описание: поземленият имот се намира на 300м. от бреговата ивица, с панорамна към залива и морето. Образуван е от обединяването на УПИ V с площ 1085 кв.м., УПИ VІ с площ 1084 кв.м. и УПИ VІІ с площ 1089 кв.м. и прекратяване на съсобственост с Община Кварна за разликата 527 кв.м. в новообразувания УПИ V-2297 в кв.319. Поземленият имот е разположен на наклонен терен с денивелация изток – запад, с неправилна правоъгълна форма. Не е ограден, от юг са изградени масивни стълби за подход към вътрешния двор и сгради. В поземления имот са построени две жилищни сгради за сезонно обитаване и две сгради на конструкция. Сградите не са в експлоатация – изградени са на различна степен на груб строеж. Дворното място не е снабдено с ток и вода, не се стопанисва.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Каварна: законна ипотека № 18, том І, дв. вх. рег. № 4169/19.07.2005г. до размера на 100000 евро; договорна ипотека № 186, том І, дв. вх. рег. № 3239/20.08.2008г. до размера на 35600 евро; възбрана № 74, том ІІ, дв. вх. рег. № 4293/18.12.2009г., възбрана № 48, том І, дв. вх. рег. № 343/08.02.2010г.; възбрана № 37, том ІІ, дв. вх. рег. № 2964/15.10.2013г.; подновяване на законна ипотека № 135, том І, дв. вх. рег. № 1135/04.06.2015г. до размера на 93352,09 евро