Имоти

Дворно място с площ 2400 кв.м. ведно с къща 70 кв.м., с. Хаджи Димитър, общ. Каварна, ID: 465/18

Дворно място с площ 2400 кв.м. ведно с къща 70 кв.м., с. Хаджи Димитър, общ. Каварна, ID: 465/18

Цена СПРЯНА лв.

ул."Девета", с. Хаджи Димитър, общ. Каварна

Къщи и Дворни Места, Продажби

Площ 2400
За контакт Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с административен адрес с. Хаджи Димитър, ул. “Девета” с площ по акт за собственост 2400,00 /две хиляди и четиристотин/ кв.м., а съгласно скица 2726.00 /две хиляди седемстотин двадесет и шест/ кв. м., представляващ имот с идентификатор 77044.501.179 /седем, седем, нула, четири, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, седем, девет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджи Димитър, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-27/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на територия – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10m), който имот е образуван от УПИ XII-179 и УПИ II-179 в кв. №19 по ПУП на с. Хаджи Димитър, община Каварна, област Добрич, всеки с площ от 1200/хиляда и двеста/ кв.м., ведно с построените в имота: СГРАДА със застроена площ по документ за собственост 70 /седемдесет/ кв.м., а съгласно скица със застроена площ от 63.00/шестдесет и три квадратни метра/ кв.м., представляваща имот с идентификатор 77044.501.179.1 /седем, седем, нула, четири, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, седем, девет, точка, едно/, на един етаж, с предназначение: по документ за собственост: къща за живеене, а съгласно скица: друг вид сграда за обитаване, както и СГРАДА със застроена площ от 19,00 /деветнадесет/ кв.м., представляваща имот с идентификатор 77044.501.179.2 /седем, седем, нула, четири, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, седем, девет, точка, две/ на един етаж, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, при граници и съседи на поземления имот – имоти с идентификатори: 77044.501.190, 77044.501.189, 77044.501.187, 77044.501.186, 77044.501.185, 77044.501.180, 77044.501.9514, 77044.501.178.
Описание: Оценяваният обект е разположен в югозападния край на с. Хаджи Димитър, отстоящ на 10 км. от общински център Каварна и на 6 км. от морския бряг. Подходът към имота е по главната асфалтирана улица, представляваща международен път Е87 Варна-Каварна-Шабла-КПП Дуранкулак. От главната улица до имота се подхожда по асфалтирана второстепенна улица. В съседство гробищен парк и застроени поземлени имоти.
Оценяваният имот по акт за собственост представлява дворно място с площ 2400 кв.м., образувано от УПИ-179 в кв. 19 с площ от 1200 кв.м., за който е отреден парцел № XII-179 и от от УПИ-179 в кв. 19 с пощ от 1200 кв.м., за който е отреден парцел № II-179 по регулационния план на с. Хаджи Димитър, ведно с построената в него жилищна сграда със ЗП-70 кв.м. Съгласно скица оценяваното дворно място е с площ от 2726 кв.м. с идентификатор 77044.501.179 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-27/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК и няма последващо изменение в КККР, засягащо имота.
Дворното място е с правилна правоъгълна форма, оградено от всички страни с метална ограда-мрежа на бетонови и дървени колове с лице на север към улица. Незастроената земя не се обработва, самозалесила се дървовидна растителност. Пред жилищната сграда има бетонова площадка и пътека до входа, но е недостъпна поради гъстата растителност. Подход от към улица, вход-единична метална врата, обрасла с храстовидна растителност. Дворното място е снабдено с ток и вода откъм границата с улицата.
Съгласно скица в имота е построена масивна сграда за живеене със ЗП-63 кв.м. и стопанска постройка със ЗП-19 кв.м., а съгласно акт за собственост в имота е построена Къща за живеене, цялата с РЗП-70 кв.м., състояща се от три стаи и кухня.
При огледа е намерена една срутена сграда, без покрив, стени частично паднали, цялата сграда обвита с буйна ниско и високостеблена растителност и самозалесили се дървета – акация. Не е известна годината на строителство. По данни на съседи имотът датира от 1961г., а от 1985г. не се стопанисва.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1. Учредяване на договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр. Каварна под №120, том II, дв.вх.рег. №5984/19/12/2007г.;
2. Подновяване/новиране на договорна ипотека, вписано в Служба по вписванията гр. Каварна под №148, том II, дв.вх.рег. №2656/30.11.2017г.;
Възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Каварна под № 117, том I, дв.вх.рег. №1564/06.08.2018г.