Имоти

Вила с РЗП 87.40 кв. и дворно място с площ 1035 кв.м, с. Полк. Савово, общ. Тервел, ID: 527/19

Вила с РЗП 87.40 кв. и дворно място с площ 1035 кв.м, с. Полк. Савово, общ. Тервел, ID: 527/19

Цена 11920 лв.

с. Полковник Савово, общ. Тервел

Вили, Къщи и Дворни Места

Площ 87.40
Срок на проданта 23.08.2020-23.09.2020
За контакт Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com

Недвижим имот, находящ се в село Полковник Савово, община Тервел, област Добрич, представляващ дворно място с площ 1035 (хиляда тридесет и пет) квадратни метра, съставляващо парцел ХХІІІ (двадесет и трети) с планоснимачен номер 57 (петдесет и седем) в квартал 9 (девет) по плана на село Полковник Савово, одобрен със заповед № 5717/21.10.1955г., ведно с построените в дворното място ДВУЕТАЖНА ВИЛНА ПОСТРОЙКА със застроена площ 43,70 (четиридесет и три цяло и тридесет стотни) квадратни метра, включваща гараж и стая в партерния етаж и стаи за живеене на втория етаж, с обща разгъната застроена площ 87,40 (осемдест цяло и четиридесет стотни) квадратни метра и стопански постройки, при граници и съседи: на север – улица, изток – УПИ І-57, юг – УПИ ХІХ-57, запад – УПИ ХХІІ-48.
Описание: Недвижимият имот се намира на 250м. от центъра на с. Полк. Савово, разположен на равен терен с почти правилна правоъгълна форма, издължен в посока север/юг. Ограден е с оградна мрежа на колове от три страни, откъм лицето е масивна ограда-метални пана на бетонова основа. Имотът не се стопанисва, незастроената земя не се обработва-обрасла с трева. Дворното място е снабдено с ток и вода. В поземленият имот по акт и скица са изградени три сгради: двутежана вилна сграда на северозапад със самостоятелни входове за етажите; Стопанска сграда /навес/ със ЗП-102,00 кв.м. и Стопанска сграда /гараж/ със ЗП- 28,00 кв.м. Година на построяване – 1978/1980г.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел: възбрана № 55, том І, дв.вх.рег. № 989/13.06.2019г.