Имоти

1/2 ид.ч. от Дворно място с площ 700 кв.м. ведно с къща с площ 112 кв.м., с. Свобода, общ. Добричка, ID: 2810/11

1/2 ид.ч. от Дворно място с площ 700 кв.м. ведно с къща с площ 112 кв.м., с. Свобода, общ. Добричка, ID: 2810/11

Цена 5364 лв.

с. Свобода, общ. Добричка

Къщи и Дворни Места

Площ 350
Срок на проданта 21.08.2020-21.09.2020
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

½ (една втора) идеална част от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Свобода, община Добричка, с площ от 700 /седемстотин/ кв.м., включено в УПИ XVI /шестнадесети/ с планоснимачен № 158 /сто петдесет и осем/ в квартал 12 /дванадесет/ по уличния и дворищно – регулационен план на селото, утвърден със заповед № 2290/13.04.1953г., целият с площ 1340 /хиляда триста и четиридесет/ кв.м., при граници на УПИ: УПИ XVII-157, УПИ II-156, УПИ III-156, УПИ XV-155 и улица, ведно с построената в имота КЪЩА със застроена площ от 112 /сто и дванадесет/ кв.м., състояща се от две стаи, салон, лятна кухня и дюкян.
Описание: Имотът се намира до центъра на с. Свобода. Дворното място е оградено с метална мрежа на колове, застроената земя не се обработва, лозе на 200 кв.м. – не се стопанисва. Сградата е едноетажна, масивна, бетонови основи, стени носещи и преградни – тухлени, покрив двускатен – дървена констукция, покрит с цигли, дограма дървена за прозорци и врати, на вратата от към улицата има метална решетка. Сградата се състои от дюкян, две стаи, салон и лятна кухня. Дюкяна е с под бетон, стени и таван – вароциментова мазилка. Жилищната част е с пробиви по покрива, прогнила дограма, пукнатини по външните стени, вследствие на теч от покрива. Сградата е снабдена с ел. и ВиК инсталации – прекъснати. Не се стопанисва и е в лошо състояние. Година на построяване – 1966 г.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ – гр. Добрич, акт №130, том 2, дв.вх.рег.№4331/07.06.2018 г. по изпълнително дело №20117370402810.