Имоти

Дворно място с площ 392 кв.м. и къща с площ 106 кв.м., идентификатор 02508.80.163.1, гр. Балчик, ID: 2091/14

Дворно място с площ 392 кв.м. и къща с площ 106 кв.м., идентификатор 02508.80.163.1, гр. Балчик, ID: 2091/14

Цена 53280 лв.

ул."Етър" №7

Къщи и Дворни Места

Площ 106
Срок на проданта 01.09.2020-01.10.2020
За контакт Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com

Поземлен имот находящ се в град Балчик, община Балчик, област Добрич, улица „Етър“ №7 с идентификатор №02508.80.163 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, нула, точка, едно, шест, три), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 368 (триста шестдесет и осем) квадратни метра а по скица с площ от 392(триста деветдесет и два) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), при граници и съседи: №02508.80.176, №02508.80.170, №02508.80.164, №02508.80.161, №02508.80.162, ведно с построените в имота обекти – сграда с идентификатор №02508.80.163.1 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, нула, точка, едно, шест, три, точка едно), със застроена площ от 106(сто и шест) квадратни метра, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, сграда с идентификатор №02508.80.163.2 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, нула, точка, едно, шест, три, точка две), със застроена площ от 22(двадесет и два) квадратни метра, с предназначение: Селскостопанска сграда, сграда с идентификатор №02508.80.163.3 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, нула, точка, едно, шест, три, точка, три), със застроена площ от 25(двадесет и пет) квадратни метра, с предназначение: Селскостопанска сграда, сграда с идентификатор №02508.80.163.4 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, нула, точка, едно, шест, три, точка четири), със застроена площ от 19(деветнадесет) квадратни метра, с предназначение: Селскостопанска сграда.
Описание: Имотът се намира на 2500м. от черноморския бряг и на 950м. от центъра на гр. Балчик. Районът е жилищен квартал и през последните 10г. са построени много нови жилищни сгради. Сградите в имота не са поддържани, в лошо състояние. Открива се панорамна гледка към града и морето. Дворното място е разположено на неравен терен с правилна правоъгълна форма, издължена в посока север/юг. Оградено е с масивна каменна ограда.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана №24, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№212/11.02.2015г.