Имоти

5/6 ид.ч. от Дворно място с площ 1230 кв.м., с. Победа, общ. Добричка, ID: 575/12

5/6 ид.ч. от Дворно място с площ 1230 кв.м., с. Победа, общ. Добричка, ID: 575/12

Цена 10800 лв.

с. Свобода, общ. Добричка

Къщи и Дворни Места, Парцели

Площ 1025
Срок на проданта 27.07.2020-27.08.2020
За контакт Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com

5/6 (пет шести) идеални части от недвижим имот, находящ се в село ПОБЕДА, община Добричка, област Добрич, представляващ празно дворно място с площ от 1230 (хиляда двеста и тридесет) квадратни метра, представляващо урегулиран парцел VII (седми) планоснимачен номер 412 (четиристотин и дванадесет) в квартал 53 (петдесет и три) по регулационния план на с. Победа, обл. Добрич, без данни за граници и съседи по акт за собственост, а по скица при съседи: УПИ VІ-412, улица, УПИ VІІІ-413, УПИ ХХ-406, УПИ ХХІ-407, УПИ ХХІІ-407.
Описание: Имотът се намира в южния край на село Победа с лице на асфалтов междуселищен път за село Полковник Свещарово. Имотът е с правилна правоъгълна форма, на равен терен. Ограден е от три страни, неограден на север, граничи със застроен имот. Към момента на огледа имотът се стопанисва-засаден е с люцерна, има и лозови насаждения на 200 кв.м.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: възбрана № 80, том ІІ/04.05.2010г., възбрана № 166, том ІІ/27.06.2019г.