Имоти

Парцел за курортен хотел с площ 25950 кв.м., идентификатор 72693.155.8, с.Топола, общ.Каварна, ID: 503/19

Парцел за курортен хотел с площ 25950 кв.м., идентификатор 72693.155.8, с.Топола, общ.Каварна, ID: 503/19

Цена (попитайте)

м."Иканталъка", с.Топола, общ. Каварна

Парцели, Търговски Обекти

Площ 25950
За контакт Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

- Поземлен имот с идентификатор 72693.155.8 /седем, две, шест, девет, три, точка, едно, пет, пет, точка, осем/ по кадастралните карти и кадастралните регистри на село Топола, община Каварна, област Добрич, одобрени със заповед РД-18-31/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в село Топола, община Каварна, местност „Иканталъка”, с площ от 25950 /двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, със стар идентификатор: 72693.155.4; 72693.151.18, с номер по предходен план: 0.216; 0.218, при граници и съседи поземлени имоти със следните идентификатори: 72693.600.88, 72693.600.89, 72693.155.5, 72693.600.103, 72693.600.104, 72693.151.15, 72693.151,14, 72693.151.16, 72693.151.17, 72693.600.98, 72693.600.86 и 72693.600.87, ведно с изградените в имота сгради, както следва: сграда с идентификатор 72693.155.8.6 /седем, две, шест, девет, три, точка, едно, пет, пет, точка, осем, точка, шест/, със застроена площ от 28 /двадесет и осем/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: сграда за битови услуги; сграда с идентификатор 72693.155.8.7 /седем, две, шест, девет, три, точка, едно, пет, пет, точка, осем, точка, седем/, със застроена площ от 9 /девет/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: курортна туристическа сграда; сграда с идентификатор 72693.155.8.8 /седем, две, шест, девет, три, точка, едно, пет, пет, точка, осем, точка, осем/, със застроена площ от 9 /девет/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: курортна туристическа сграда; сграда с идентификатор 72693.155.8.9/седем, две, шест, девет, три, точка, едно, пет, пет, точка, осем, точка, девет/, със застроена площ от 9 /девет/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: курортна туристическа сграда; сграда с идентификатор 72693.155.8.10 /седем, две, шест, девет, три, точка, едно, пет, пет, точка, осем, точка, едно, нула/, със застроена площ от 9 /девет/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: курортна туристическа сграда; сграда с идентификатор 72693.155.8.11 /седем, две, шест, девет, три, точка, едно, пет, пет, точка, осем, точка, едно, едно/, със застроена площ от 9 /девет/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: курортна туристическа сграда; сграда с идентификатор 72693.155.8.12 /седем, две, шест, девет, три, точка, едно, пет, пет, точка, осем, точка, едно, две/, със застроена площ от 9 /девет/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: курортна туристическа сграда; сграда с идентификатор 72693.155.8.13 /седем, две, шест, девет, три, точка, едно, пет, пет, точка, осем, точка, едно, три/, със застроена площ от 29 /двадесет и девет/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: сграда за енергопроизводство; сграда с идентификатор 72693.155.8.14 /седем, две, шест, девет, три, точка, едно, пет, пет, точка, осем, точка, едно, четири/, със застроена площ от 35 /тридесет и пет/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: сграда за битови услуги; сграда с идентификатор 72693.155.8.15 /седем, две, шест, девет, три, точка, едно, пет, пет, точка, осем, точка, едно, пет/, със застроена площ от 27 /двадесет и седем/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение: сграда за битови услуги, както и ведно със следните сгради, изградени в имота, които не са отразени на кадастралната карта и за които не са предоставени строителни книжа: сграда без идентификатор №1/първи/, на един етаж, дървена конструкция без стени /беседка/, сграда без идентификатор № 2/втори/, представляваща дървена постройка на един етаж, без стени, с площ по измерване 16 /шестнадесет/ кв. м., с дървен под, дървени колони и покрив, с ветрозащитни завеси от прозрачно фолио, използва се за масажно студио, сграда без идентификатор №3/трети/, разположена е в източния край на имота, в близост до плажа, конструкцията е дървена, монтирана на дървена основа, с дървена тераса с лице към плажа, с площ по измерване на основното помещение 66,30 кв.м. /шестдесет и шест цяло и тридесет стотни квадратни метра/, състоящо се от кухня, сервизно помещение и открит дървен бар, заедно с тъговска площ – дървена тераса, с покрив дървен гредоред, покрит с тръстика, сграда без идентификатор №4 /четвърдти/, ситуирана в североизточния край на поземления имот, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ по измерване от 78 /седемдесет и осем/ кв.м., с тухлени стени с височина 2 м. и пространство за естествена вентилация до покрива, състояща се от две помещения с общ дървен покрив, монтиран на дървени колони, и което помещение се състои от пет броя санитарни клетки и пет броя душ кабини, както и ведно с изградения в поземления имот външен открит басейн, построен съгласно Разрешение за строеж №7/16.02.2016 г., издадено от гл. архитект на община Каварна, със застроена площ по разрешение за строеж, както следва: на основната част от 300 /триста/кв.м., застроена площ от 28 /двадесет и осем/ квадратни метра на детски басейн и застроена площ от 12 /дванадесет/ квадратни метра на джакузи.
Допълнително описание: поземленият имот се намира в КК „Карвуна“, местност „Иканталъка“ в землището на село Топола. Теренът е почти равнинен, има лека денивелация. Имотът е благоустроен, има изградена инфраструктура, ограден е с метална мрежа само от запад. Има изградени пътеки от камък, асфалтови и бетонови площадки зад сградите с паркоместа. Незастроената част от имота е озеленена, оформени са цветни градинки и цветни алеи, места за отдих и почивка. В имота има изградени ВиК и ел. мрежи, ползва и собствен водоизточник. Имотът се намира в спокойна местност. Има излаз на плажната ивица, която е тясна и обградена от високи бели скали. Пясъкът е фин и златист.
В югоизточната част е ситуиран къмпинг – неоградена част от поземления имот, снабдена с ток и вода. Тази част също е добре поддържана – оформени са цветни лехи и алеи, пътеки от камък за преминаване, както и подход за автомобили и каравани по асфалтов път през имот с идентификатор 72693.600.89 и след това път с каменно-трошена настилка. Къмпинг зоната е със значителен търговски потенциал.
Басейнът е новопостроен съгласно цитираното разрешение за строеж, но няма предоставен документ за въвеждане в експлоатация.
Подробно описание на поземления имот и изградените в него сгради може да бъде получено от тръжните книжа, към които са приложени изготвените оценки от вещи лица.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1) Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр. Каварна под №102, том I, дв. вх. рег. №3116/30.12.2015 г., обезпечаваща вземане на взискателя по делото в размер на 1020000 евро; Възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Каварна под №90, том I, дв. вх. рег. №1090/03.06.2019 г., наложена по настоящото изпълнително дело.