Имоти

1/2 ид.ч. от НИВА с площ 9405 кв.м., идентификатор 582.33.115, с. Преспа, общ. Балчик, ID: 78/12

1/2 ид.ч. от НИВА с площ 9405 кв.м., идентификатор 582.33.115, с. Преспа, общ. Балчик, ID: 78/12

Цена 11000 лв.

с. Преспа, общ. Балчик

Земеделска Земя

Площ 4702.5
Особености 1/2 ид.ч.
Срок на проданта 05.02.2020-05.03.2020
За контакт Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com

½ (една втора) идеална част от поземлен имот, находящ се в землището на с. Преспа, общ. Балчик, обл. Добрич, местност ПАНДЪКЛЪКА, с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 9.405 дка /девет декара и четиристотин и пет квадратни метра/, а по скица с площ от 9.406дка. (девет декара четиристотин и шест квадратни метра), категория на земята при неполивни условия: трета, представляващ имот с идентификатор №58270.33.115 (пет, осем, две, седем, нула, точка, три, три, точка, едно, едно, пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-95/06.11.2003г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-08-786/19.10.2010г. на Началника на СГКК – Добрич, стар идентификатор 58270.33.101, номер по предходен план: 33.101, парцел: 033115, при граници и съседи: имоти №58270.33.111, №58270.33.114 и 58270.33.120, №58270.33.107
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: възбрана №291, том 1 от 2013г., дв.вх.рег.3658 от 23.09.2013г.; възбрана №1, том 1 от 2013г., дв.вх.рег.3658 от 23.09.2013г.; възбрана№1, том 1 от 2013г., дв.вх.рег.11 от 02.01.2013г.; възбрана №238, том 1 от 2012г., дв.вх.рег.1907 от 06.07.2012г.; възбрана№138, том 1 от 2011г., дв.вх.рег.1383 от 17.05.2011г.; договор за аренда №172, том 1 от 2011г., дв.вх.рег.917 от 31.03.2011г.; договорна ипотека№58, том 1 от 2011г., дв.вх.рег.916 от 31.03.2011г.