Имоти

Дворно място 990 кв.м. +Къща 72 кв.м, с.Ловчанци, общ. Добричка, ID: 377/10

Дворно място 990 кв.м. +Къща 72 кв.м, с.Ловчанци, общ. Добричка, ID: 377/10

Цена 4464 лв.

с. Ловчанци, общ. Добричка, пл.№252

Къщи и Дворни Места

Площ 1010
Срок на проданта 15.01.2021-15.02.2021
За контакт Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с.Ловчанци, общ.Добричка с пл. № 252 /двеста петдесет и две/ с площ от 990 кв.м., за който е отреден парцел ІІ/втори/ от кв.37/тридесет и седми/ по плана на селото, целия с площ от 1010 кв.м./хиляда и десет/, ведо с построеното в имота ЖИЛИЩЕ, състоящо се от три стаи, кухня, баня, две мази, одая, сая и кьошк с обща разгърната площ от 72.00 кв.м/седемдесет и два/, ведно с всички подобрения и приращения в имота, при граници и съседи: от двете страни – улица, п.IV-252, п.ІІІ-252 от кв.37
Описание: Недвижимият имот се намира в центъра на с. Ловчанци, по главната улица, на около 20км. от гр. Добрич. Към момента на огледа жилищната сграда е полуразрушена в следствие на пожар. Покривът е напълно разрушен, сградата е негодна за обитаване.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана №124, том 2, дв.вх.рег.№4737/25.05.2010г.; Възбрана №3, том 2, дв.вх.рег.№2732/07.04.2010г.; Договорна ипотека №12, том 4, дв.вх.рег.№8133/23.05.2008г.