Имоти

Зърнобаза находяща се в с. Дончево, общ. Добричка, ID: 267/19

Зърнобаза находяща се в с. Дончево, общ. Добричка, ID: 267/19

Цена 2430000 лв.

с. Дончево, общ. Добричка

Стопански Постройки

Площ 12340
Срок на проданта 20.02.2020-20.03.2020
За контакт Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

- поземлен имот с идентификатор 22988.16.62 /две, две, девет, осем, осем, точка, едно, шест, точка, шест, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дончево, община Добричка, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-281/31.08.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ по документ за собственост от 12340 /дванадесет хиляди триста и четиридесет/ квадратни метра, а по кадастрална скица с площ от 12341 /дванадесет хиляди триста четиридесет и един/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, категория при неполивни условия – четвърта, с номер по предходен план – 000062, ведно с находящите се в имота сгради, подобрения и приращения, както следва: СЕМЕХРАНИЛИЩЕ с идентификатор 22988.16.62.1 /две, две, девет, осем, осем, точка, едно, шест, точка, шест, две, точка, едно/, с площ от 268 /двеста шестдесет и осем/ квадратни метра, с предназначение: складова база, склад; СЕМЕХРАНИЛИЩЕ с идентификатор 22988.16.62.2 /две, две, девет, осем, осем, точка, едно, шест, точка, шест, две, точка, две/, с площ от 269 /двеста шестдесет и девет/ квадратни метра, с предназначение: складова база, склад; СЕМЕХРАНИЛИЩЕ с идентификатор 22988.16.62.3 /две, две, девет, осем, осем, точка, едно, шест, точка, шест, две, точка, три, с площ от 271 /двеста седемдесет и един/ квадратни метра, с предназначение: складова база, склад; СЕМЕХРАНИЛИЩЕ с идентификатор 22988.16.62.4 /две, две, девет, осем, осем, точка, едно, шест, точка, шест, две, точка, четири/, с площ от 269 /двеста шестдесет и девет/ квадратни метра, с предназначение: складова база, склад, всички представляващи СИЛОЗ ЗА ЕЧЕМИК /система ЛИПП-метална конструкция с вместимост 10000 тона, при коефициент на вместимост на ечемика 1,22, като общата вместимост на силоза се редуцира до 13500 тона и два броя приемни клетки, както и пречиствателни съоръжения, технологични връзки, външни инженерни съоръжения /кабелна мрежа НН, районно осветление, външно ел. захранване, площадка ВиК, външни строителни съоръжения – пътища и ограда, две системи за пълнене /хоризонтални редлери/,системи за изваждане на зърното /вертикални редлери/, система за термоконтрол /по едно термо въже за всеки силоз/, системи за директно пълнене на автомобили със зърно /със стълби и площадки за задвижване на шибъра/ и по една елеваторна кула за всеки два силоза, които са оборудвани с елеватори с производителност 50 т. и 100 т. на час; СГРАДА с друго предназначение /АВТОРАЗТОВАРИЩЕ/ с идентификатор 22988.16.62.5 /две, две, девет, осем, осем, точка, едно, шест, точка, шест, две, точка, пет/, с площ от 303 /триста и три/ квадратни метра, СГРАДА за енергопроизводство – трансформаторен пост с мощност 300 КБТ, представляваща масивна сграда със сглобяема стоманено-бетонна конструкция, с идентификатор 22988.16.62.6 /две, две, девет, осем, осем, точка, едно, шест, точка, шест, две, точка, шест/, с площ от 59 /петдесет и девет/ квадратни метра, с предназначение: сграда за енергопроизводство; СГРАДА – помощна постройка към авторазтоварище с идентификатор 22988.16.62.7 /две, две, девет, осем, осем, точка, едно, шест, точка, шест, две, точка, седем/, с площ от 12 /дванадесет/ квадратни метра, с предназначение: водоснабдяване и/или канализация; СГРАДА – БИТОВА с идентификатор 22988.16.62.8 /две, две, девет, осем, осем, точка, едно, шест, точка, шест, две, точка, осем/, с площ от 173 /сто седемдесет и три/ квадратни метра/, изградена от сглобяеми стоманено-бетонни елементи, с предназначение: селскостопанска сграда; СГРАДА с посочено в документ за собственост предназначение – авторазтоварище, а съгласно кадастрална скица – сграда за енергопроизводство с идентификатор с идентификатор 22988.16.62.10 /две, две, девет, осем, осем, точка, едно, шест, точка, шест, две, точка, едно, нула/, с площ от 161 /сто шестдесет и един квадратни метра/, СГРАДА – КАНТАР с идентификатор 22988.16.62.11 /две, две, девет, осем, осем, точка, едно, шест, точка, шест, две, точка, едно, едно/ с площ от 21 /двадесет и един/ квадратни метра, с предназначение: селскостопанска сграда, и ВЕДНО с всички бъдещи и настоящи подобрени и приращения в имота, както и всички находящи се в него съоръжения и движими вещи, в това число, но не само: силозно оборудване, ел. Табло силози, стелаж, ел. Табло офиси, автокантар 50 т., метална вишка, климатик Nippon, ел. автоматична везна ELAUTO, бюро и ведно с изградените в имота асфалтови площадки, пътища и паркинги, при граници и съседи на поземления имот имоти със следните идентификатори: 22988.16.58, 22988.21.56, 22988.16.71, 22988.16.72, 22988.16.103 и 22988.68.68, който имот е образуван от имот №000057 /нула, нула, нула, нула, пет, седем/, а така също и:
- поземлен имот с идентификатор 22988.16.72 /две, две, девет, осем, осем, точка, едно, шест, точка, седем, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дончево, община Добричка, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-281/31.08.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1395 /хиляда триста деветдесет и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, категория при неполивни условия – липсват данни, с номер по предходен план – 000072, ведно с построеното в имота ДЕПО /ПП РЕЗЕРВОАР/ с идентификатор 22988.16.72.1/две, две, девет, осем, осем, точка, едно, шест, точка, седем, две, точка, едно/, с площ по документ за собственост от 12 /дванадесет/ квадратни метра, а съгласно кадастрална скица с площ от 13 /тринадесет/ квадратни метра/, с предназначение: депо, хангар, гараж, ведно с всички подобрения, приращения и съоръжения в имота, при граници и съседи поземлени имоти със следните идентификатори: 22988.16.62, 22988.16.103 и 22988.68.68, който имот е образуван от имот №000057 /нула, нула, нула, нула, пет, седем/.
Върху процесните недвижими имоти са вписани следните тежести: възбрана, наложена по настоящото изпълнително дело, вписана в Служба по вписванията гр. Добрич под №140, том I, дв. вх. рег. №1917/12.03.2019 г.; възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Добрич под №34, том IV, дв. вх. рег. №9592/16.11.2018 г.; възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Добрич под №180, том III, дв. вх. рег. №8739/22.10.2018 г.; договорна ипотека, вписана в служва по вписванията гр. Добрич под №4, том II, дв. вх. рег. №5332/05.07.2018 г., обезпечаваща вземане до размера на сумата от 1000000 /един милион/ лв.; договорна ипотека, вписана в служва по вписванията гр. Добрич под №3, том II, дв. вх. рег. №5331/05.07.2018 г., обезпечаваща вземане до размера на сумата от 1812000 /един милион осемстотин и дванадесет хиляди/ лева.
В изнесените на продан активи е включено и следното имущество: ДМА, находящи се в Поземлен имот № 000062 с плош по документи за собственост 12.340 дка, категория на земята – четвърта, който поземлен имот е нанесен в кадастралната карта и регистри на с. Дончево, общ. Добричка, област Добрич, като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22988.16.62, а именно: СЕМЕХРАНИЛИЩЕ с площ от 268 кв.м., СЕМЕХРАНИЛИЩЕ с площ от 269 кв.м., СЕМЕХРАНИЛИЩЕ с площ от 271 кв.м., СЕМЕХРАНИЛИЩЕ с площ от 269 кв.м., представляващи всички общо СИЛОЗ ЗА ЕЧЕМИК / система ЛИПП-метална конструкция с вместимост 10 000 тона, при коефициент на вместимост на ечемика 1,22, като общата вместимост на силоза се редуцира до 13 500 тона и два броя приемни клетки, както и пречиствателни съоръжения; технологични връзки; външни инженерни съоръжения /кабелна мрежа НН, районно осветление, външно ел.захранване, площадка ВиК, външни строителни съоръжения – пътища и ограда, две системи за пълнене /хоризонтални редлери/, системи за изваждане на зърното /вертикални редлери/, системи за термоконтрол /по едно термовъже за всеки силоз/, системи за директно пълнене на автомобили със зърно /със стълби и площадки за задвижване на шибъра/ и по една елеваторна кула за всеки два силоза, които са оборудвани с елеватори с производителност 50 т. и 100 т. на час. Върху това имуществ в ЦРОЗ са вписани три договора за особен залог, всички в полза на взискателя, вписани под следните номера: №2018070202566, №2018070202573 и №2018070202598. И по отношение на трите залога е вписано пристъпване към изпълнение, съответно под №2018121901511, №2018121901425 и №2018070201440.