Имоти

Къща с площ 109.75 кв.м., с. Пчеларово, общ. Генерал Тошево, ID: 1576/18

Къща с площ 109.75 кв.м., с. Пчеларово, общ. Генерал Тошево, ID: 1576/18

Цена 9520 лв.

с. Пчеларово

Къщи и Дворни Места

Площ 109.75
Срок на проданта 12.11.2019-12.12.2019

Недвижим имот, находящ се в село Пчеларово, община Генерал Тошево, област Добрич, представляващ ДВОРНО МЯСТРО с площ от 3295 /три хиляди двеста деветдесет и пет квадратни метра/, част от имот с планоснимачен номер 172/ сто седемдесет и втори/, 865/ осемстотин шестдесет и пет/ квадратни метра са включени в УПИ V-172/ пети за имот с планоснимачен номер сто седемдесет и втори/, целия с площ от 1 620 кв.м./ хиляда шестстотин и двадесет квадратни метра/, за 1 370кв.м. / хиляда триста и седемдесет квадратни метра/ от които е отреден УПИ X-172/ десети за имот с планоснимачен номер сто десемдесет и втори/, целия с площ от 3 130лв.м./три хиляди сто и тридесет квадратни метра/ – двата парцела в кв.45/ четиредест и пети/ и за 1 060кв.м.,/ хиляда и шестдесет квадратни метра/ от които е отреден УПИ IX-172/девети за имот с планоснимачен номер сто седемдесет и втори/, в кв. 47/ четиридесет и седми/ по подробния устройствен план на селото, при граници-съседи; общинско дворно място; УПИ V-172; ; УПИ VIII-174; ; УПИ II-174 и улица, ведно с изградените в УПИ X-172 ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 109,75/ сто и девет цяло седемдесет и пет стотни/ квадратни метра, състояща се от три стаи, салон и изба със светла площ от 10,25кв.м./ десет цяло двадесет и пет стотни квадратни метра/ и СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ със застроена площ от 144 /сто четиридесет и четири/ квадратни метра.
Описание: Имотът се намира в североизточния край на с. Пчеларово, с подход от второстепенна улица. Не е ограден. Ток и вода – прекъснати. Дворното място е разположено на равен терен, с правилна правоъгълна форма. Състои се от две части – в едната са ситуирани сградите, в другата част – е необработено, обрасло с храсти и трева. Жилищната сграда е масивна, състояща се от три стаи, салон и изба със светла част от 10,25 кв.м. На място се установява, че сграда е без покрив и порутени носещи стени, негодна за ползване. Стопанската постройка е съборена, не е намерена в имота.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: възбрана № 3, том І, дв. вх. Рег. № 33/10.01.2019г.