Имоти

1/3 ид.ч. от НИВА с площ 12 503 кв.м., с идентификатор 68610.1.9, с. Стаевци, общ. Шабла, ID: 1729/13

1/3 ид.ч. от НИВА с площ 12 503 кв.м., с идентификатор 68610.1.9, с. Стаевци, общ. Шабла, ID: 1729/13

Цена 9040 лв.

с. Стаевци, общ. Шабла

Земеделска Земя, Ниви

Площ 4167.66
Особености 1/3 ид. ч.
Срок на проданта 04.10.2019-04.11.2019
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

1/3 /една трета/ идеална част от НИВА трета категория, находяща се в с. Стаевци, община Шабла, местност “Алай Бузан”, представляваща Поземлен имот с идентификатор 68610.1.9 /шест, осем, шест, едно, нула, точка, едно, точка, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 12 503 /дванадесет хиляди петстотин и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 001009, квартал: 0, при съседи: 68610.1.434, 68610.1.10, 68610.1.32, 68610.1.3.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: вписана Възбрана в вписана в СВ – гр. Каарна, акт №35, том 2, дв.вх.рег.№2909/09.10.2013 г. по настоящото изпълнително дело.