Имоти

Дворно място с площ от 2370 кв.м., ведно с построена къща с площ от 67 кв.м. в село Вичово, общ. Генерал Тошево, ID: 993/16

Дворно място с площ от 2370 кв.м., ведно с построена къща с площ от 67 кв.м. в село Вичово, общ. Генерал Тошево, ID: 993/16

Цена 14400 лв.

село Вичово, общ. Генерал Тошево

Къщи и Дворни Места, Продажби

Площ 2370
Срок на проданта 17.06.2019-17.07.2019
За контакт Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com

НЕДВИЖИМ ИМОТ – дворно място, находящ се в село Вичево, община Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 2370кв.м.(две хиляди триста и седемдесет квадратни метра), имот с пл.№36(тридесет и шест), за 1200(хиляда и двеста) квадратни метра от които е отреден УПИ XI-36, целия с площ от 1220(хиляда двеста и двадесет) квадратни метра, за 1080(хиляда и осемдесет) квадратни метра от които е отреден УПИ XIV-36, целия с площ от 1100(хиляда и сто) квадратни метра, 80(осемдесет) квадратни метра са включени в УПИ XV-35 и 10(десет) квадратни метра са включени в УПИ XII-32 в кв.17 по подробния устройствен план на селото, при граници УПИ X-37, улица, УПИ XV-35, УПИ XIII-32 и УПИ XII-32, ведно с построената в УПИ XI-36 жилищна сграда със застроена площ от 67(шестдесет и седем) квадратни метра, състояща се от три стаи, салон и кухня.
Описание: Дворното място е оградено с метална оградна мрежа на метални колове. Подходът е на изток, от улица през входове без врати. В западната част има лозови насаждения около 800кв.м., които не се обработват. Сградата е едноетажна, масивна, изградена по монолитен начин през периода 1956-1958. Сградата е изцяло обновена през 2008г. Конструкцията на сградата се състои от каменни основи, носещи тухлени зидове. Покривната констукция е дървена, покрита с изолация и цигли. Стени – тухлен зид с външна циментова релефна мазилка с цвят. Дограма – PVC на прозорци и врати – външна и вътрешни. Сградата е снабдена с ел. инсталация и ВиК, изградена септична яма за отпадни води. Всички стаи са с под-ламинат, стени и таван-гипсокартон с латекс. Сервизното помещение – баня с WC е под- теракот, стени- фаянс, таван – гипсокартон с латекс. Избеното помещение с площ от 13кв.м. е разположено в югозападния край на сградата със самостоятелен подход, под – каменна настилка, стени – каменни, таван – дървен гредоред.

Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1.Договорна ипотека №80, книга договорни ипотеки, том 1, дв.вх.рег. №4134/01.07.2008г., 2.Възбрана №89, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег. №3050/14.07.2009г., 3.Възбрана №153, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег. №2475/17.08.2016г.