Имоти

Поземлен имот – Лозе с площ от 500 кв.м., гр. Бачлчик, ID: 221/16

Поземлен имот – Лозе с площ от 500 кв.м., гр. Бачлчик, ID: 221/16

Цена 2040 лв.

гр. Балчик

Земеделска Земя, Парцели, Продажби

Площ 500
Срок на проданта 01.07.2019-01.08.2019
За контакт Тодорина Петкова тел. 0894/746468 e-mail: tpetkova@luchiataseva.com

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – ЛОЗЕ с площ от 500 кв.м. /петстотин квадратни метра/ находящ се в гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, представляващ имот с идентификатор 02508.26.35 /нула, две, пет, нула, осем, точка, две, шест, точка, три, пет/ по кадастралната карта одобрена със заповед №300-5-5 / 04.02..2004 г. на изпълнителния директор на АК, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 02508.26.33, имот с идентификатор 02508.26.254, имот с идентификатор 02508.26.255, имот с идентификатор 02508.26.34, имот с идентификатор 02508.26.36
Описание: имота е разположен на равен терен с павилна квадратна форма, не еограден, граничи с неоградени имоти, не е снабден с електричество и вода, стопанисва се, обработва се.

Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: възбрана №86, том 1, дв.вх.рег. №729 от 29.03.2016г.