Имоти

Спортен център с площ 9801 кв.м., гр. Каварна, ID: 67/19

Спортен център с площ 9801 кв.м., гр. Каварна, ID: 67/19

Цена 416640 лв.

гр. Каварна

Търговски Обекти

Площ 9801
Особености изграден басейн
Срок на проданта 30.04.2019-30.05.2019

НЕДВИЖИМ ИМОТ находящ се в гр. Каварна, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно предназначение на територията – Урбанизирана, с начин на трайно ползване – за други видове спортове, целия с площ от 9 801 кв.м. /девет хиляди осемстотин и един квадратни метра/, представляващ имот с идентификатор 35064.501.2295 /три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, две, две, девет, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каварна, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г. на Изпълнителният директор на АГКК и последно изменение със Заповед КД-14-08-378/12.06.2008г. на Началника на СГКК – Добрич, номер по предходен план – квартал 317, парцел VII, ведно с изградения в имота открит плувен басейн със застроена площ от 1250,00 кв.м. /хиляда двеста и петдесет квадратни метра/, при граници и съседи поземлени имоти с идентификатори: 35064.501.2553, 35064.501.9678, 35064.501.9679, 35064.501.3606.
Описание: Поземленият имот е с правилна правоъгълна форма, разположен на равен терен, като в източната част е с наклон, където са изградени пейки за сядане.Ограден е от всички страни с метална ограда-мрежа на колове, а лицевата страна е оградена с декоративна метална ограда. Достъпът до имота е по асфалтов път, водещ към централния плаж и следва второстепенна асфалтова улица. При огледа се установи, че поземленият имот е незастроен, но има следи от две съборени сгради в северозападната част на имота. В имота е изградено водно съоръжение – открит басейн, което заема източната част, а около него са изградени бетонови пътеки, покрити с изкуствена трева и пътеки от декоративни плочи. От лицевата страна на поземления имот, пред порталните метални врати на изток е ситуирана бетонова площадка, на север са изградени три реда седалки на терасовиден терен, а в югозападния край до басейна са монтирани душове. Имотът е снабден с ел. енергия и ВиК инсталация, но в момента на огледа са прекъснати. В имота е изграден открит плувен басейн с площ 1250 кв.м. по нотариален акт. Незастроената и непокрита земя е обрасла с трева и храсти. Поземленият имот не се стопанисва, задоволително състояние.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:
1) Възбрана, вписана под №69, том 1, дв.вх.рег. №640/17.03.2016г.;
2) Възбрана, вписана под №46, том 1, дв.вх.рег. №492/18.03.2019г.