Имоти

Дворно място с площ 1000 кв.м., с. Дебрене, общ. Добричка, ID: 656/18

Дворно място с площ 1000 кв.м., с. Дебрене, общ. Добричка, ID: 656/18

Цена 4680 лв.

с. Дебрене, общ. Добрич

Къщи и Дворни Места

Площ 1000
Срок на проданта 15.04.2019-15.05.2019

недвижим имот, находящ се в село Дебрене, община Добричка, област Добрич, представляващ празно, незастроено дворно място с площ от 1000 /хиляда/ квадратни метра, в идеална част от урегулиран поземлен имот, целият с площ 1830 /хиляда осемстотин и тридесет/ квадратни метра, включен в парцели – част от парцел IX /девети/ имот с планоснимачен номер 185 /сто осемдесети пети/ с площ 1230 /хиляда двеста и тридесет/ квадратни метра и част от парцел Х /десети/ имот с планоснимачен номер 185 /сто осемдесет и пети/ с площ от 50 /петдесет/ квадратни метра, и имот с планоснимачен номер 185 за улица с площ от 550 /петстотин и петдесет/ квадратни метра, в квартал 15 /петнадесет/ по ЗРП на село Дебрене, при граници и съседи: север – УПИ-парцел-XI-имот с план.№100, изток – път, юг – път, запад – път.
Описание: поземленият имот е се намира в източния край на село Дебрене. Разположен е на неравен терен с малка денивелация север/юг , с неправилна четириъгълна форма, огаден от югозапад и от североизток с метална мрежа, а на север и на юг не е ограден, сводободен достъп от улици. Граничи със застроени имоти, не е снабден с ток и вода, комуникации – на граница. Достъп до имота от запад по път с каменотрошена настилка, а от югоизток – по асфалтова улица. Имотът не е застроен, не се обработва, не се стопанисва.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: възбрана №59, том 2, дв.вх.рег.№3329/04.05.2018 г.; възбрана №25, том 1, дв.вх.рег.№365/18.01.2018 г., възбрана №128, том 4, дв.вх.рег.№11489/08.12.2017 г., възбрана №76, том 3, дв.вх.рег.№8140/24.09.2017 г.