Имоти

Парцел с площ 562 кв.м. с идентификатор 72693.510.121, с. Топола, общ. Каварна, ID: 1511/18

Парцел с площ 562 кв.м. с идентификатор 72693.510.121, с. Топола, общ. Каварна, ID: 1511/18

Цена 13840 лв.

с. Топола, общ. Каварна

Земеделска Земя

Площ 562
Срок на проданта 08.04.2019-08.05.2019
За контакт Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com

поземлен имот, находящ се в село Топола, община Каварна, област Добрич, с идентификатор №72693.510.121(седем, две, шест, девет, три, точка, пет, едно, нула, точка, едно, две, едно), с площ от 562кв.м.(петстотин шестдесет и два квадратни метра), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-08-1261/29.11.2013г. на Началника на СГКК – Добрич, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при граници и съседи: №72693.510.120, №72693.510.126, №72693.510.125, №72693.510.122, №72693.510.875
Описание: Имотът се намира в западния край на СО Топола, на 350м. от голф игрище „Blackseerama”, на 250м. от международен път Е87 България-Румъния, на 10км. от гр. Балчик, на 150м. oт голф игрище „Lighthouse Golf Resort”. Поземленият имот е разположен на равен терен, с правоъгълна форма, граничи с незастроени парцели, не е снабден с ток и вода.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: възбрана №185, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№2466/29.11.2018г.; възбрана №105, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№1016/22.04.2016г.