Имоти

1/4 ид. ч. от НИВА с площ 20.601 дка, с идентификатор 69242.33.22, с.Стефаново, общ. Добричка, ID: 855/18

1/4 ид. ч. от НИВА с площ 20.601 дка, с идентификатор 69242.33.22, с.Стефаново, общ. Добричка, ID: 855/18

Цена 10284 лв.

м."Макмарите" , с. Стефаново, общ. Добричка

Земеделска Земя, Ниви

Площ 5150.25
Особености 1/4 ид. ч. от 20.601 дка
Срок на проданта 25.01.2019-25.02.2019
За контакт Тодорина Петкова тел. 0894/746468 e-mail: tpetkova@luchiataseva.com

1/4 ид.ч. /една четвърта идеална част/ от следния недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 20,601 дка (двадесет декара шестстотин и един квадратни метра), III /трета/ категория, в местността „МАКМАРИТЕ”, представляващ имот с идентификатор 69242.33.22 /шест, девет, две, четири, две, точка, три, три, точка, две, две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стефаново, община Добричка, област Добрич, одобрени със Заповед РД – 18-229/18.08.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи имоти с идентификатори: 69242.33.23, 69242.33.98, 69242.33.11, 69242.33.53, 69242.33.40.
Описание: Поземленият имот е разположен на 1600 м. от строителните граници на с. Стефаново на равен терен. С правилна правоъгълна форма, издължен в посока север – юг, среден за масива с достъп по полски път от юг. Съседните имоти са обработваеми земеделски земи.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1) Договор за аренда № 145, том 11, дв.вх.рег. №5161/04.06.2010г.; 2) Договор за аренда № 145, том 16, дв.вх.рег. №9045/23.09.2015г.; 3) Възбрана № 23, том 3, дв.вх.рег. №6000/24.07.2018г.