Имоти

МАСИВЕН КРАВАРНИК ЗА 35 КРАВИ с площ 459 кв.м., с.Бдинци, общ. Добричка, ID: 128/14

МАСИВЕН КРАВАРНИК ЗА 35 КРАВИ с площ 459 кв.м., с.Бдинци, общ. Добричка, ID: 128/14

Цена 19800 лв.

"Стопански двор", с. Бдинци

Стопански Постройки

Площ 459
Срок на проданта 11.01.2019-11.02.2019
За контакт Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com

Недвижим имот, находящ се в село Бдинци, община Добричка, област Добрич, представляващ МАСИВЕН КРАВАРНИК за 35 /тридесет и пет/ крави, със застроена площ от 459 /четиристотин петдест и девет/ квадратни метра, на един етаж, построен в източната част на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V (пети) в „Стопански двор“ на село. Бдинци, община Добрич, област Добрич, целият на площ от 2.272 дка / два декара, двеста седемдесет и два квадратни метра/ при граници и съседи на имота: имот по скица: север – Обсл. Път; изток – имот XI; юг – имот IV, запад – площ за изкл. 103.
ОПИСАНИЕ: Обектът се намира в местността „ С И Р“ в землището на село Бдинци, в стопанския двор, разположен в северозападния край на селото, с добра транспортна достъпност. Отстои на 600м. От центъра на населеното място. Имотът е снабден с електрозахранване и ВиК, достъп по асфалтов път. Обектът е построен в източната част на поземлен имот V в стопански двор на село Бдинци, собственост на ДПФ-МЗГ. Стопанската сграда е с лице на запад към стопанския двор. Изградените инсталации – ток и вода, са прекъснати, тъй като сградата не е в експлоатация. Няма видими нарушения по носещата конструкция, няма следи от течове. Сградата е разделена на три помещения за животни и стая за персонала.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана № 80, том 2, дв. вх.рег. №6973/30.09.2009г., Възбрана №88, том 3, дв. вх.рег. №10311/11.09.2009г., Възбрана №67, том 2, дв.вх.рег. №4806/19.05.2011г., Възбрана №114, том 3, дв. вх.рег. №7902/15.08.2011г., Възбрана №158, том 4, дв. вх.рег. №10203/19.10.2010г.