Имоти

1/2 ид. ч. от НИВА с площ 3.004 дка, с.Сливенци, общ. Добричка, ID: 520/10

1/2 ид. ч. от НИВА с площ 3.004 дка, с.Сливенци, общ. Добричка, ID: 520/10

Цена 2592 лв.

с. Сливенци, общ. Добричка

Земеделска Земя, Ниви

Площ 1502
Срок на проданта 20.11.2018-20.12.2018
За контакт Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com

- ½(една втора) идеална част от Земеделска земя с начин на трайно ползване НИВА с площ 3.004дка (три декара и четири квадратни метра), трета категория, в местността „……………..”, имот № 014108 (четиринадесет хиляди и сто и осем), за който е отреден парцел 108(сто и осем) от масив 14(четиринадесет) по плана за земеразделяне землището на с.Сливенци, ЕКАТТЕ 70812, община Добричка, област Добричка, при граници и съседи имоти: № 014107, № 014001, № 014005, №014109 и №014110.
Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр.Добрич:
- Възбрана, вписана под № 89, том 4, дв.вх.рег.№ 10844/16.10.2012г., по настоящото дело.