Имоти

Водоем с площ от 8840 кв.м., ведно с построените в имота сгради, находящ се в гр. Каварна, ID: 67/15

Водоем с площ от 8840 кв.м., ведно с построените в имота сгради, находящ се в гр. Каварна, ID: 67/15

Цена 129096 лв.

гр. Каварна

Продажби

Площ 8840
Особености Водоем
Срок на проданта 18.09.2018-18.10.2018
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35064.23.114 /три, пет, нула, шест, четири, точка, две, тр, точка, едно, едно, четири/ по кадастралната карта и кадасрталните регистри на гр. Каварна, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 8840 /осем хиляди осемстотин и четиридесет/ кв.м., трайно предназначение: територията, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: водоем, стар идентификатор: 64 /шестдесет и четири/, при съседи: 35064.23.134, 35064.23.128, 35064.23.131, 35064.23.110, ведно с построената в имота Сграда с идентификатор 35064.23.114.1 /три, пет, нула, шест, четири, точка, две, тр, точка, едно, едно, четири, точка, едно/ със застроена площ от 61 /шестдесет и един/ кв.м., предназначение: сграда за водоснабдяване и/ или, както и всички подобрени и приращения
Описание: Оценяваният обект е разположен в северния край на землището на гр. Каварна, извън строителните граници на селището. Отстои на 3500 м. от  центъра  на гр. Каварна и на 700м. от международен път Е87 Варна-Балчик-Каварна-ГКП Дуранкулак-Румъния и на 100 м. от междуселищен път. Подходът до имота е по асфалтов път и следва полски път от юг. В близост няма промишлени предприятия, които да носят риск за околната среда. Наоколо територията е заета с обработваеми земеделски земи. Обектът се намира извън строителните граници в землището на гр. Каварна наоколо няма стопански дейности с рисков характер, които да предизвикват замърсяване на околната среда или опасни производства, които да са със специален надзор по опазване на същата.

Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: вписана Възбрана в полза на “Полирент” ЕООД, вписана в СВ – гр. Каварна, акт №199, том 1, дв.вх.рег.№2280/26.09.2016 г. по изпълнително дело №20157370400067,вписана Възбрана в полза на Община Каварна, вписана в СВ – гр. Каварна, акт №165, том 1, дв.вх.рег.№2175/30.09.2015 г. по изпълнително дело №47/2015г. по описа на ДСИ при РС – Каварна