Имоти

Парцел 500 кв.м., идентификатор 77390.501.246, с. Храброво, общ. Балчик, ID: 546/16

Парцел 500 кв.м., идентификатор 77390.501.246, с. Храброво, общ. Балчик, ID: 546/16

Цена 2800 лв.

ул. "Пета" №8, с. Храброво, община Балчик

Къщи и Дворни Места, Парцели

Площ 500
Особености за ниско застрояване
Срок на проданта 30.07.2018-30.08.2018

- Недвижим имот с начин на трайно ползване – Ниско застрояване с административен адрес: с. Храброво, ул. “Пета” №8, община Балчик, област Добрич, с площ от 500 кв.м. (петстотин) квадратни метра, с идентификатор № 77390.501.246 (седем, седем, три, девет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, две, четири, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Храброво, община Балчик, област Добрич, одобрени със Заповед № 300-5-105/11.12.2013 г. на Изп. директор на АГКК, при граници и съседи имоти с идентификатори: № 77390.501.213, № 77390.501.65, № 77390.501.245, № 77390.501.212
Описание: дворното място е незастроено, отстои на 200 метра от центърана село Храброво
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Балчик: възбрана №262, том 1, книга ВЪБРАНИ, дв.вх.рег.№2592/28.10.2016 г.; възбрана №26, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№224/22.02.2015 г.;