Имоти

1/2 ид.ч. от НИВА с площ 5.828 дка, имот № 013136, с.Ляхово, общ. Балчик, ID: 3311/11

1/2 ид.ч. от НИВА с площ 5.828 дка, имот № 013136, с.Ляхово, общ. Балчик, ID: 3311/11

Цена 6600 лв.

с.Ляхово, Община Балчик

Земеделска Земя, Ниви

Площ 2914
Особености 1/2 ид.ч.
Срок на проданта 18.04.2018-18.05.2018
За контакт Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com

- ½ (една втора) идеална част от Земеделска земя с начин на трайно ползване НИВА с площ 5.828дка (пет декара и осемстотин и двадесет и осем квадратни метра), категория…………………., в местността „……………………….”, имот № 013136 (тринадесет хиляди и сто и тридесет и шест), за който е отреден парцел 136(сто и тридесет и шест) от масив 13(тринадесет) по плана за земеразделяне землището на с.Ляхово, ЕКАТТЕ 44882, община Балчик, област Добричка, при граници и съседи имоти: № 013137, № 013140, № 013135 и № 013160,
Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Каварна:
- Възбрана, вписана под № 254, том 1, дв.вх.рег.№ 1990/16.07.2012г., по настоящото дело,
- Възбрана, вписана под № 14, том 1, дв.вх.рег.№413/14.01.2013г., по изпълнително дело №2070/12 по описа на ЧСИ Лучия Тасева