Имоти

1/6 ид.ч. от НИВА с площ 5.583 дка, с.Росеново, общ. Добричка, ID: 2236/13

1/6 ид.ч. от НИВА с площ 5.583 дка, с.Росеново, общ. Добричка, ID: 2236/13

Цена 1702.40 лв.

м."Божуровски път", с.Росеново, общ. Добричка

Земеделска Земя, Ниви

Площ 930.50
Срок на проданта 13.02.2018-13.03.2018
За контакт Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com

- 1/6(една шеста) идеална част от земеделска земя с начин на трайно ползване НИВА с площ по нотариален акт 5.583 дка /пет декара и петстотин и омесемдесет и три квадратни метра/, а по скица 5.585 дка /пет декара и петстотин и омесемдесет и пет квадратни метра/, в местността „Божуровски път”, трета категория, представляващ имот с идентификатор 63063.19.59(шест, три, нула, шест, три, точка, едно, девет, точка, пет, девет) по кадастралната  карта на село Росеново, община Добричка, одобрени със Заповед РД- 18- 227/17.08.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, със стар кадастрален № 019059 /деветнадесет хиляди и петдесет и девети/, съставляващ парцел 59 /петдесет и девет/ от масив 19 /деветнадесет/ по плана за земеразделяне на село Росеново, община Добричка, ЕКАТТЕ 63063, при граници и съседи:имоти с идентификатори: 63063.19.64, 63063.19.321, 63063.19.321, 63063.19.117 и 63063.19.58.
Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Добрич:
- Възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Добрич под №137, том I, дв.вх.рег.№2223 от 10.03.2015г., по настоящото дело.
- Възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Добрич под №156, том II, дв.вх.рег.№5719 от 19.06.2017г., по настоящото дело.