Имоти

Нива с площ 11.000 дка. находяща се в с.Коритен, общ. Крушари, ID: 2511/11

Нива с площ 11.000 дка. находяща се в с.Коритен, общ. Крушари, ID: 2511/11

Цена 20080 лв.

с. Коритен, общ. Крушари

Земеделска Земя, Ниви

Площ 11000
Срок на проданта 18.12.2017-18.01.2018
За контакт Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 11.000 дка. (единадесет декара), местност „Кечиорман”, представляващ имот №004029 (четири хиляди двадесет и девети), за който имот е отреден парцел 029 (двадесет и девети) от масив 004 (четири) по плана за земеразделяне землището на с. Коритен, ЕКАТТЕ 38618, община Крушари, област Добрич, при граници и съседи имоти: № 004013, № 004026, № 004027, № 004028, полски път.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:1. Възбрана №97, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№1511/17.02.2015г., 2. Възбрана №51, книга възбрани, том 2, дв.вх.рег.№3995/29.04.2015г. 3. Възбрана №115, книга възбрани, том 3, дв.вх.рег.№8643/12.09.2017г.