Имоти

Селскостопанска сграда с площ от 505 кв.м., гр. Балчик, ID: 1148/16

Селскостопанска сграда с площ от 505 кв.м., гр. Балчик, ID: 1148/16

Цена 18180 лв.

гр. Балчик

Продажби, Стопански Постройки

Срок на проданта 05.06.2017-05.07.2017
За контакт Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com

Сграда, находяща се в град Балчик, община Балчик, област Добрич, с идентификатор №02508.81.214.4 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, едно, точка, две, едно, четири, точка, четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 505(петстотин и пет) квадратни метра, брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор №02508.81.214, при граници и съседи на имота: №02508.81.211, №02508.80.231, №02508.81.215, №02508.77.71, №02508.74.330, №02508.81.216
Описание: Обектът е разположен в северозападния край на землището на гр. Балчик, в рамките на строителните граници на града. Подход към града и стопански двор по асфалтова улица от юг и след това по път с трошенокаменна настилка от югозапад и североизток. Имотът отстои на 3500м. от центъра на гр. Балчик, наоколо са изградени стопански сгради със същото предназначение.В съседство на юг е разположен жилищен квартал, архитектурен паметник, а сградите не носят риск за околната среда. Сградата е селскостопанска, едноетажна, масивна с носещи тухлени стени, основи – бетонови и покрив скатен – дървен гредоред, покрит с цигли. Състои се от просторно помещение за отглеждане на животни. Подът е трамбована пръст, стени – циментова гладка вътрешна мазилка, на места обрушена, външна – няма, таван – дървени ферми, дограма – дървена единична за врати и прозорци.

Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: възбрана вписана под №289, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№2780/18.11.2016г.