Имоти

Производствен имот с площ от 16 200 кв.м. в село Орляк, общ. Тервел, ID: 1619/16

Производствен имот с площ от 16 200 кв.м. в село Орляк, общ. Тервел, ID: 1619/16

Цена 2533686.15 лв.

село Орляк, общ. Тервел

Продажби, Търговски Обекти

Площ 16200
Срок на проданта 11.04.2017-11.05.2017
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

ТЕРЕН, находящ се в с. Орляк, община Тервел, представляващ УПИ парцел I /първи/ от квартал 3 /три/ по плана на с. Орляк, с площ от 16200 /шестнадесет хиляди и двеста/ кв.м., при граници на имота: север – стопански двор, юг – улица 8 /осем/, изток – улица 6 /шест/, запад – улица, разделяща имота от филиалния цех на обувен завод “Добрич”, ведно с построените в имота сгради: 1. ХТО, механичен цех – сграда, едноетажна, масивна конструкция, със застроена площ от 1440 /хиляда четиристотин и четиридесет/ кв.м., година на строителство – 1984 г.; 2. Пропуск – едноетажна, масивна конструкция със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ кв.м., година на строителство – 1984 г.; 3. Трафопост – оборудван, сграда едноетажна, масивна конструкция, със застроена площ от 60 /шестдесет/ кв.м., година на строителство – 1984 г.; 4. Парова централа – сграда, едноетажна, масивна конструкция, със застроена площ от 210 /двеста и десет/ кв.м., година на строителство – 1984 г.; 5. Битова сграда – сграда, триетажна, масивна конструкция, със застроена площ – 220 /двеста и двадесет/ кв.м., година на строителство – 1984 г., , заедно с инфраструктура, машини съоръжения, неразривно свързани с имота, както следва: вертикална планировка, огради, В и връзки, мрежи, кабелни, инв.№420002 /четиристотин и двадесет хиляди и две/, кран мостов, едногредов, инв.№440647 /четиристотин и четиридесет хиляди шестстотин и четиридесет и седем/, ел.табла 6 броя, инв.№430084 /четиристотин и тридесет хиляди осемдесет и четири/, №430085 /четиристотин и тридесет хиляди осемдесет и пет/, №430717 /четиристотин и тридесет хиляди седемстотин и седемнадесет/, №430434 /четиристотин и тридесет хиляди четиристотин тридесет и четири/, №430433 /четиристотин и тридесет хиляди четиристотин тридесет и три/, №430312 /четиристотин и тридесет хиляди триста и дванадесет/, въздушен филтър – два броя инв.№430790 /четиристотин и тридесет хиляди седемстотин и деветдесет/ и №430791 /четиристотин и тридесет хиляди седемстотин деветдесет и едно/, въздухоотоплители ВА2-19 бр., инв.№601172 /шестстотин и една хиляди сто седемдесет и две/, бойлер 250 литра инв.№601845 /шестстотин и една хиляди осемстотин четиридесет и пет/, токов трансформатор – 2 броя инв.№430217 /четиристотин и тридесет хиляди двеста и седемнадесет/ и №430218 /четиристотин и тридесет хиляди двеста и осемнадесет/, прекъсвач А20/50018 – 3 броя инв.№430241 /четиристотин и тридесет хиляди двеста четиридесет и едно/, №430242 /четиристотин и тридесет хиляди двеста четиридесет и две/ и №430243 /четиристотин и тридесет хиляди двеста четиридесет и три/, ел.табла ККУ-360 – 2 броя инв.№430259 /четиристотин и тридесет хиляди двеста петдесет и девет/ и №430260 /четиристотин и тридесет хиляди двеста и шестдесет/, силов трансформатор ТМ 1000/20 инв.№430303 /четиристотин и тридесет хиляди триста и три/, ел. съоръжения 2 броя с инв.№430326 /четиристотин и тридесет хиляди триста двадесет и шест/ и №430327 /четиристотин и тридесет хиляди триста двадесет и седем/ и въздухоотоплител ВА2 инв.№601172 /шестстотин и една хиляди сто седемдесет и две/
Описание: Оценяваният поземлен имот се намира в североизточния край на се лото на 200 м. от центъра. Подход по второстепенна улица, пресечка на улица Първа на с. Орляк-селище от V функционолен тип, оттстоящо на 25 км. от общински център Тервел и на 50 км. от областен център Добрич. Поземленият имот е с лице на юг към асфалтова улица водеща към центъра на селото и с лице на изток към второстепенна улица.

Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 253686.15 лв. (двеста петдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и шест лева и петнадесет стотинки), формирана както следва: 218 369.25 лв. – представляващи освободена доставка като стойност на изградените в поземления имот “стари сгради” по смисъла на ЗДДС, ведно с прилежащият им терен, и 35 316.90 лв. – стойност на незастроената част от поземления имот – облагаема доставка, от която 29430.75 лв. – данъчна основа и 5886.15 лв.- ДДС.
Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Законна ипотека, вписана в СВ – гр. Тервел, акт №3, том 1, дв.вх.рег.№975/29.04.2015 г., учредена Договорна ипотека, вписана в СВ – гр. Тервел, акт №7, том 1, дв.вх.рег.№579/05.04.2016 г., Възбрана, вписана в СВ – гр. Тервел, акт №90, том 1, дв.вх.рег.№2339/04.11.2016 г. по изпълнително дело №20169120402207, Възбрана, вписана в СВ – гр. Тервел, акт №7, том 1, дв.вх.рег.№99/27.01.2017 г. по изпълнително дело №20167370401619.