Имоти

Стопанска постройка с площ от 449 кв.м., гр. Шабла, Стопански двор, ID: 846/14

Стопанска постройка с площ от 449 кв.м., гр. Шабла, Стопански двор, ID: 846/14

Цена 15780 лв.

гр. Шабла

Продажби, Стопански Постройки

Площ 449
Срок на проданта 05.12.2016-05.01.2017
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

Недвижим имот с административен адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 14, вх. Б, представляващ стопанска сграда – КОНЮШНЯ №3, със застроена площ 449,00 кв.м. (четиристотин четиридесет и девет квадратни метра) с идентификатор № 83017.503.3196.3 (осем, три, нула, едно, седем, точка, пет, нула, три, точка, три, едно, девет, шест, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шабла, одобрени със Заповед № РД-18-15/29.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, брой етажи – 1 (един), предназначение – селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор № 83017.503.3196, целият с площ от 8289,00 кв.м. (осем хиляди двеста осемдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за стопански двор, при граници и съседи: 83017.503.3215, 83017.503.3198, 83017.503.3199.
Описание: Оценяваният недвижим имот се намира в северозападния край на гр. Шабла, в бившия стопански двор и отстои на 400 м. от центъра на гр. Шабла.. Стопанската сграда е ситуирана в южния край на дворното място с подход откъм асфалтов път. Сградата е едноетажна, масивна с носещи тухлени стени, покрив скатен с дървена конструкция, покрит с цигли. В момента на огледа сградата е с разрушен частично покрив, без дограма, на места разрушени стени, негодна за ползване, лошо състояние. Година на строителство – 1965г.

Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Каварна под №154, том I, дв.вх.рег. №1935/09.07.2013г.