Имоти

Нива с площ от 8328 кв.м., гр. Шабла, м-т “Тузлата”

Нива с площ от 8328 кв.м., гр. Шабла, м-т “Тузлата”

Цена 14850 лв.

Ниви, Продажби

Площ 8328
Срок на проданта 20.09.2016-20.10.2016

НИВА, находяща се в гр. Шабла, местност “Тузлата”, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83017.51.93 /осем, три, нула, едно, седем, точка, пет, едно, точка, девет, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 8328 /осем хиляди триста двадесет и осем/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 051093, при съседи: 83017.51.94, 83017.51.105, 83017.51.29, 83017.51.43, 83017.51.114, 83017.51.5.
Описание: Поземленият имот се намира в североизточния край на гр. Шабла, в местност Шабленска тузла, на 800 м от морския бряг. Край гр. Шабла ми нава международен път Е87 – Варна–Дуранкулак – ГКПП Дуранкулак-Румъния. Имотът отстои на 500 м. от асфалтов път свързващ плажната ивица и град Шабла. В съседство на курортна база Шабленска тузла и къмпинг Добруджа.Поземленият имот е разположен от западната страна на междуселищния път и всички съседни имоти са обработваеми земеделски земи. От изток на асфалтовия път са разположени застроени поземлени имоти със сгради за сезонно обитаване и са с изход към плажа и морето. Всички поземлени имоти на запад, включително и имота, предмет на експертизата са ниви, обработват се – засяти с пшеница.

Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: вписана Законна ипотека в полза на Агенция по приватизация и следприватизационен контрол, вписана в СВ – гр. Каварна, акт №1, том 1, дв.вх.рег.№29/08.01.2014г. за сумата от 364706.62 щатски долара,вписана Възбрана в полза на Агенция по приватизация и следприватизационен контрол, вписана в СВ – гр. Каварна, акт №134, том 1, дв.вх.рег.№1295/30.05.2016 г. по изпълнително дело №20107370401366