Имоти

Поземлен имот за жилищно застрояване с площ от 3000 кв.м., с. Крапец, общ. Шабла, ID: 356/16

Поземлен имот за жилищно застрояване с площ от 3000 кв.м., с. Крапец, общ. Шабла, ID: 356/16

Цена 255870 лв.

село Крапец, община Шабла

Къщи и Дворни Места, Продажби

Площ 3000
Срок на проданта 29.08.2016-29.09.2016
За контакт Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com

Поземлен имот, находящ се в с. Крапец, местност Ченгене Чукур, община Шабла, област Добрич, с площ по акт за собственост от 3000 кв.м. (три хиляди квадратни метра), а по скица – 3001 кв.м.(три хиляди и един квадратни метра) , с идентификатор № 39493.38.179(три, девет, четири, девет, три, точка, три, осем, точка, едно, седем, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крапец, одобрени със Заповед РД-18-25/30.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със заповед: КД-14-08-Ш-1890/26.10.2007г. на Началника на СГКК – Добрич, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор 38.167(три, осем, точка, едно, шест, седем) при граници и съседи: №39493.38.177, №39493.34.73, №39493.34.191, №39493.38.178, №39493.38.175, №39493.39.24.
Описание: Поземленият имот се намира в североизточния край на село Крапец, непосредствено до бреговата ивица и морето. Село Крапец отстои на 14 км. от общински център Шабла и на 4 км. от международен път Е87 Варна-Дуранкулак-ГКПП Дуранкулак-Румъния. Поземленият имот граничи с морския бряг, с лице към морето Раозположен е на равен терен, с неправилна форма, следвайки формата на морския бряг, издължен в посока север – юг, не е ограден, граничи с морската брегова ивица. Имотът е незастроен, обрасъл със зеленина.

Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Каварна: Договорна ипотека № 63, том I, дв.вх.рег. № 1936/29.05.2009г., учредена до размера на сумата от 3160000 евро; Възбрана № 123, том I, дв.вх.рег. № 1167/14.05.2016г.; Възбрана № 15, том I, дв.вх.рег. № 110/25.01.2016г.; Възбрана № 159, том I, дв.вх.рег. № 2025/11.09.2015г.; Възбрана № 158 том I, дв.вх.рег. № 2024//11.09.2016г.; Възбрана № 157, том I, дв.вх.рег. № 2023/11.09.2015г..