Имоти

Поземлен имот за жилищно застрояване с площ от 8493 кв.м., село Крапец, общ. Шабла, ID: 356/16

Поземлен имот за жилищно застрояване с площ от 8493 кв.м., село Крапец, общ. Шабла, ID: 356/16

Цена 717390 лв.

село Крапец, община Шабла

Къщи и Дворни Места, Продажби

Площ 8493
Срок на проданта 29.08.02016-29.09.2016
За контакт Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com

Поземлен имот, находящ се в с. Крапец, местност Ченгене Чукур, община Шабла, област Добрич, с площ по акт за собственост от 8493 кв.м. (осем хиляди четиристотин деветдесет и три квадратни метра), а по скица – 8494 кв.м.(осем хиляди четиристотин деветдесет и четири квадратни метра), с идентификатор № 39493.38.177(три, девет, четири, девет, три, точка, три, осем, точка едно, седем, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крапец, одобрени със Заповед РД-18-25/30.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със заповед: КД-14-08-104/22.04.2008г. на Началника на СГКК – Добрич, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор 38.40(три, осем, точка, четири, нула), при граници и съседи: №39493.38.176, №39493.38.177, №39493.38.175, №39493.38.39, №39493.38.18.
Описание: Поземленият имот се намира в североизточния край на село Крапец, непосредствено до бреговата ивица и морето. Село Крапец отстои на 14 км. от общински център Шабла и на 4 км. от международен път Е87 Варна-Дуранкулак-ГКПП Дуранкулак-Румъния. Поземленият имот е на 20 м. от бреговата ивица. Имотът е с лице от 140 м. разположен на първа линия край морския бряг с прекрасна панорама към морето. Имотът е незастроен, озеленен с достъп до брега, плажна ивица няма. Правилна правоъгълна форма, равен терен, издължен в посока север-юг, неограден, не се стопанисва и обработва. Ток и вода в близост.

Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Каварна: Договорна ипотека № 63, том I, дв.вх.рег. № 1936/29.05.2009г., учредена до размера на сумата от 3160000 евро; Възбрана № 123, том I, дв.вх.рег. № 1167/14.05.2016г.; Възбрана № 15, том I, дв.вх.рег. № 110/25.01.2016г.; Възбрана № 159, том I, дв.вх.рег. № 2025/11.09.2015г.; Възбрана № 158 том I, дв.вх.рег. № 2024//11.09.2016г.; Възбрана № 157, том I, дв.вх.рег. № 2023/11.09.2015г..