Имоти

Нива с площ 17,000дка, 3-та категория село Сноп, общ. Генерал Тошево, ID: 337/16

Нива с площ 17,000дка, 3-та категория село Сноп, общ. Генерал Тошево, ID: 337/16

Цена 28950 лв.

село Сноп, общ. Генерал Тошево

Земеделска Земя, Продажби

Площ 17000
Срок на проданта 19.07.2016-19.08.2016
За контакт Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с начин на трайно ползване НИВА цялата с площ от 17.00 дка /седемнадесет декара/, ІІІ /трета категория/ в местността „Кокардженски път”, представляваща имот Nо 036114/тридесет и шест хиляди сто и четиринадесети/, за който имот е отреден парцел 114/сто и четиринадесети/ от масив 36/тридесет и шести/ по плана за земеразделяне землището на село Сноп, ЕКАТТЕ 67756, община Ген.Тошево, при граници и съседи – имоти : Nо000078, 036113,036035,036034,036116 и 036115, който имот е образуван след разделянето на имот Nо036019
Описание: Поземленият имот се намира на 1200 м. от строителните граници на с. Сноп, общ. Генерал Тошево. Имотът се намира в местността „Кокардженски път”, среден за този масив с достъп до полски път. Поземленият имот е на равен терен с правилна правоъгълна форма, обработен.

Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Генерал Тошево: Възбрана вписана под № 82, том I, дв.вх.рег.№934/29.03.2016 г.; вписана Възбрана в полза на “Корпоративна търговска банка” АД, по изпълниртелно дело №2015737040097, възбрана вписана под № 95, том I, дв.вх.рег.№2661/03.08.2015г.