Имоти

Поземлен имот с площ от 500 кв.м., с.Кранево, ул. “Трета”, ID: 746/15

Поземлен имот с площ от 500 кв.м., с.Кранево, ул. “Трета”, ID: 746/15

Цена 6120 лв.

Къщи и Дворни Места, Продажби

Срок на проданта 11.07.2016-11.08.2016
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

Недвижим имот с адрес: село Кранево, община Балчик, м-ст Поляните, улица”Трета”, представляващ  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 500 кв.м./петстотин квадратни метра/, с идентификатор 39459.505.702/три, девет, четири, пет, девет, точка, пет, нула, пет, точка, седем, нула, две/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кранево, одобрени със Заповед 300-5-74/15.09.2003г., на изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор 39459.505.688, с начин на трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване(до 10м.), при граници и съседи на поземления имот – имоти с идентификатори: 39459.505.701, 39459.505.506, 39459.505.74, 39459.505.75.
Описание:Оценяваният поземлен имот  се намира в югозападната част на вилната зона на с. Кранево, отстояща на 2000м. от цен търа и 300м. от бретовата ивица, с излаз на първокласен път Е87, минаващ презселото.. В съседните имоти са изградени вили и сгради за сезонно обитаване.  Поземленият имот е разположен на равен терен, не е ограден, ток и вода в съседните имоти. Подходът е от изток от към улица ”Трета” по път настлан с каменотрошена настилка. В момента на огле да поземленият имот не е застроен, съседен е на застроен имот с административен адрес ул. Трета № 11, не е снабден с ел. и ВиК инсталации, комуникации на границата със съ седните  имоти, не се стопанисва.

Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана под No 172, том І, дв.вх.рег.1834/31.07.2015г. по описа на СВ Балчик;Възбрана, вписана под Nо 105, том І, дв.вх.рег.753/29.04.2010г по описа на СВ Балчик, Договорна ипотека, вписана под Nо 134, том І, дело 1047, дв.вх.рег.2028/23.05.2008г по описа на СВ Балчик до размера на сумата от 200 000 евро.