Имоти

Нива с площ 6.1254 дка., 5-та категория, № 021032, с. Царевец, общ. Добричка, ID:859/15

Нива с площ 6.1254 дка., 5-та категория, № 021032, с. Царевец, общ. Добричка, ID:859/15

Цена 8025 лв.

Земеделска Земя, Ниви, Продажби

Срок на проданта 10.02.2016-10.03.2016

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Царевец, община Добричка, област Добрич, местност „Циганката”, с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 6125 кв.м., представляващ имот № 021032, за който имот е отреден парцел 032 (тридесет и втори) от масив 021 (двадесет и първи), пета категория, по плана за земеразделяне землището на с. Царевец, ЕКАТТЕ 78152, община Добрич, област Добрич, при граници и съседи: имот № 021034, полски път, имот № 021033, имот № 021003, имот №000037 и полски път.

Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: Възбрана № 92, том ІІІ, дв. вх. рег. № 8683/09.09.2015г., Договор за наем № 99, том ІV, дв. вх. рег. № 1259/31.03.2013г. сключен за срок от 5г., считано от 01.10.2012г. до 01.10.2017г.