Properties

къща в гр.Каварна, жк „Карвуна Ризорт”, бл. А 19 ID:317/10

къща в гр.Каварна, жк „Карвуна Ризорт”, бл. А 19 ID:317/10

Price 86960 lev

гр. Каварна, ЖК „Карвуна Ризорт”, бл. А /буква А/

Houses and Yards, Properties

Area 201.29
Specifications Двуетажна
Dates 25.02.2021-25.03.2021
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

жилищна сграда-къща А 19/буква А-деветнадесет/, брой етажи 2 /два/, с обща застроена площ по документ за собственост 94.61 кв.м./деветдесет и четири цяло шестдесет и една стотни/  и разгъната застроена площ от 201.29 /двеста и едно цяло двадесет и девет стотни/ кв.м., а по кадастрална скица със застроена площ от 96 /деветдесет и шест/ кв.м., с идентификатор №35064.49.15.1 /три, пет, нула, шест, четири, точка, четири, девет, точка, едно, пет, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каварна, община Каварна, обл. Добрич, одобрена със Заповед №РД-18-32/27.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последващо изменение на кадастралните карта и регистри, засягащо имота – няма, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, състояща се от: първи етаж: антре, дневна, входна площадка, стълбище, килер, коридор, баня с тоалетна, спалня, кухня и слънчева стая, разположени на кота + О.ОО./нула/ метра и втори етаж: стълбище, коридор, три спални, всяка с баня и тоалетна и килер, разположени на кота + 2.86 /плюс две цяло осемдесет и шест стотни/ метра, попадаща в поземлен имот с идентификатор № 35064.49.15 /три, пет, нула, шест, четири, точка, четири, девет, точка, едно, пет/ по горепосочената карта и регистри на гр. Каварна, с площ от 396 /триста деветдесет и шест/ кв.м., ведно с припадащите се идеални части от правото на строеж върху дворното място, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор №35064.49.16, имот с идентификатор №35064.49.13 и имот с идентификатор №35064.50.99.