Properties

Дворно място и къща в село Методиево, община Добричка ID:784/10

Дворно място и къща в село Методиево, община Добричка ID:784/10

Price 7372.80 lev

село Методиево, община Добричка

Houses and Yards, Properties

Area 76.80
Specifications дворно място с площ 1230 кв.м.
Dates 21.08.2020-21.09.2020
Jurist Information Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

Дворно място с площ от 1230 кв.м./хиляда двеста и тридесет квадратни метра/, целият с площ от 1500 кв.м./хиляда и петстотин квадратни метра/ представляващ УПИ ІV-29/четвърти за имот с планоснимачен номер двадесет и девети/ квартал 32/тридесет и втори/ по регулационния план на с. Методиево, общ. Добричка, обл. Добрич, при граници и съседи имоти: улица, УПИ VІ-30, УПИ VІІ-30, УХИ ІІІ-28, УПИ VІІІ-28, ведно с построената масивна къща за живеене със застроена площ от 76.80 кв.м./седемдесет и шест цяло и осемдесет стотни квадратни метра/ и стопански постройки с площ от 83 кв.м./осемдесет и три квадратни метра/ по измерване на място.

Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Добрич: договорна ипотека вписана под №49, том VІІ, вх. рег. № 17769/19.12.2006 г. за обезпечаване вземане до размера на сумата 21750 лв.; договорна ипотека вписана под № 146, том ІІ, вх. рег. № 5686/28.03.2008 г. за обезпечаване вземане до размера на сумата 21750 лв.; договорна ипотека вписана под № 140, том І, вх. рег. № 4873/31.03.2009 г. за обезпечаване вземане до размера на сумата 30000 лв.; възбрана № 87, том ІІІ, вх.рег. № 6564/16.07.2010г.