Properties

Имот с площ 1190 кв.м., село Божурец, ID:1490/11

Имот с площ 1190 кв.м., село Божурец, ID:1490/11

Price 42992 lev

село Божурец, община Каварна

Houses and Yards, Properties

Area 1190
Dates 01.09.2020-01.10.2020
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ по документ за собственост от 1190 кв.м. /хиляда сто и деветдесет квадратни метра., а съгласно кадастрална скица с площ от 1188 кв.м. /хиляда сто осемдесет и осем квадратни метра/, с идентификатор №05009.501.551 (нула, пет, нула, нула, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, пет, едно) по кадастралната карта на село Божурец, община Каварна, одобрени със Заповед РД-18-8/19.02.2008 г. на началника на СГКК гр. Добрич, последващо изменение със Заповед КД-14-08-1102/30.09.2011 г., с трайно предназначение на имота: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план – квартал 22/двадесет и втори/, парцел XVI /шестнадесети/, при граници и съседи имоти с идентификатори: №05009.501.550, №05009.501.202   .

Описание: Поземленият имот се намира на трета линия на ската на с. Божурец с отлична панорама, отстои на 600 м. от голф игрище „Тракия клифс“. Теренът е равен, незастроен, разположен недалеч от центъра на селото.

Върху имота са вписани следните тежести:1) договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр. Каварна под №130, том I, дв. вх. рег. №2665/04.06.2007 г., обезпечаваща вземане до размера на сумата от 300 000 евро; 2)  възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Каварна под №26, том II, дв. вх. рег. №2566/03.10.2011 г.;3) възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Каварна под №17, том II, дв. вх. рег. №2406/16.09.2011 г.;