Properties

Недвижим имот гр.Каварна ул.Стефан Караджа 40 ID:807/11

Недвижим имот гр.Каварна ул.Стефан Караджа 40 ID:807/11

Price 62400 lev

град Каварна, община Каварна, улица "Стефан Караджа" №40

Houses and Yards, Properties

Area 700
Dates 24.02.2020-24.03.2020
Jurist Information Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

Недвижим имот с административен адрес: гр.Каварна, общ.Каварна, ул.”Стефан Караджа” № 40, а именно: 1/2/една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно предназначение на територията:Урбанизирана, с начин на трайно ползване : ниско застрояване/до 10м/, целият с площ от 697 кв.м./шестстотин деветдесет и седем/, по скица, а по нотариален акт с площ от 700/седемстотин/, представляващ имот с идентификатор 35064.501.1631/три, пет, нула, шес, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, шест, три, едно/  по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каварна, стар идентификатор 1634, кватал 3, парцел IV, при граници и съседи на поземления имот:  35064.501.1632, 35064.501.1610, 35064.501.1611, 35064.501.1612, ведно със следите самостоятелни обекти в находящата се в същият поземлен  имот сграда с идентификатор 35064.501.1631.1/три, пет, нула, шес, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, шест, три, едно, точка, едно/ със застроена площ от 104.00/сто и четири/ кв.м., брой етажи 2, с предназначение: многофамилна жилищна сграда, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с административен адрес: гр.Каварна, общ.Каврна, ул.”Христо Ботев” № 40, ет.0, с начин на трайно преназначение на самостоятелния обект – Жилище, Апартамент, с площ по документ за собственост 49.50 /четиридесет и девет цяло и петдесет стотни/ кв.м, състоящ се от стая, кухня, сервизно помещение, коридор, стълбище за първи жилищен етаж и гараж, представляващ обект с идентификатор 35064.501.1631.1.4/три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, шест, три, едно, точка, едно, точка, четири/, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същият етаж – 35064.501.1631.1.3, под обекта – няма, над обекта – 35064.501.1631.1.1 и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с административен адрес: гр.Каварна, общ.Каварна, ул.”Стефан Караджа” № 40, ет.2, с начин на трайно преназначение на самостоятелния обект – Жилище, Апартамент, с площ по документ за собственост 99.00 /деветдесет и девет/ кв.м., състоящ се от три стаи, кухня, Г-образен коридор, баня, тоалетна  и южен балкон с площ от 10/десет/ кв.м., представляващ обект с идентификатор 35064.501.1631.1.2/три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, шест, три, едно, точка, едно, точка, две/, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същият етаж – няма, под обекта – 35064.501.1631.1.1, над обекта – няма и подпокривно пространство с площ от 99.00 /деветдесет и девет/ кв.м