Properties

1/2 от дворно място с площ 331 кв.м, село Божурец, община Каварна ID:275/10

1/2 от дворно място с площ 331 кв.м, село Божурец, община Каварна ID:275/10

Price 2120 lev

село Божурец, община Каварна, област Добрич, улица „Пета“ № 18

Houses and Yards

Area 165.5
Dates 24.02.2020-24.03.2020
Jurist Information Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

1/2 ид.ч. (една втора идеални части) от Дворно място, находящо се в с. Божурец, община Каварна, област Добрич, ул. „Пета“ № 18, с площ от 331 кв.м.(триста тридесет и едни), имот с идентификатор № 05009.501.112 (нула, пет, нула, нула, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Божурец, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-8/19.02.2008г., стар идентификатор – поземлен имот № 112 (сто и дванадесети) в квартал 6 (шести) по плана на село Божурец, при граници и съседи: 05009.501.33, 05009.501.37, 05009.501.34, 05009.501.207, ведно с построената в имота сграда с площ от 33 (тридесет и три) квадратни метра, с идентификатор № 05009.501.112.1 по кадастралната карта на с. Божурец, община Каварна, област Добрич.
ОПИСАНИЕ: Поземленият имот се намира в североизточната част на с. Божурец, в регулационните граници на селото, отстои на 1000 м. от бреговата ивица. Имотът не е ограден, не е снабден с ток и вода, но в близост има комуникации. Наоколо са изградени жилищни и вилни сгради. При огледа на място е установено, че в имота няма сграда, налице са само части от основа на сграда. Поземленият имот е разположен на равен терен, граници със незастроени парцели.

Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Каварна: възбрана № 68, т. 1, вх. рег. № 815/17.03.2010г., възбрана № 102, т. 1, вх. рег. № 1226/29.04.2010г.