Properties

Втори етаж от къща, гр. Добрич, ул.“Опълченска“ № 26, ет. 2 ID:725/10

Втори етаж от къща, гр. Добрич, ул.“Опълченска“ № 26, ет. 2 ID:725/10

Price 17100 lev

град Добрич, улица “Опълченска“ № 26, ет.2

Apartments, Houses and Yards

Area 76
Specifications представляващ тристаен апартамент
Dates 24.01.2020-24.02.2020
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com

Апартамент № 2/втори/ с административен адрес гр. Добрич, ул.“Опълченска“ № 26, ет. 2 с идентификатор № 72624.616.225.1.2/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, две, две, пет, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич одобрени със заповед РД-18-15/12.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК с последващо изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда Заповед КД-14-18-388/04.08.2010г. на Началника на СГКК Добрич с площ от 76 кв.м./седемдесет и шест квадратни метра/, състоящ се от три стаи, коридор, сервизно помещеине и тераса, при граници и съседи на обекта: на същия етаж – няма; под обекта – № 72624.616.225.1.1; над обекта – няма, попадащ в сграда с идентификатор № 72624.616.225.1/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, две, две, пет, точка, едно/, със самостоятелен подход – бетонова стълбищна клетка с разгъната застроена площот 17,60 кв.м., ведно с 1/2 ид.ч./една втора идеална част/ от избен етаж с площ от 17,40 кв.м./седемнадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, както и 1/2 ид.ч./една втора идеална част/ от отстъпеното право на строеж върху върху поземлен имот с площ от 145 кв.м. /сто четиредесет и пет квадратни метра/ в идеални часит от целия с площ от 290 кв.м./двеста и деветдесет квадратни метра/ по документ за собственост, а по скица с площ от 300 кв.м./триста квадратни метра/, от поземлен имот с идентификатор № 72624.616.225/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, две, две, пет, точка, едно, точка, едно/.

Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Добрич: Договорна ипотека вписана под № 68, том 4, дело № 5290, вх.рег. № 11134/05.07.2005 г. за обезпечаване вземане в размер на 90 000лв.; Възбрана вписана под № 179, том 3, вх.рег. № 7759/16.08.2010г. по настоящото дело;Възбрана вписана под № 189, том 1, вх.рег. № 7831/16.05.2008г. ; Възбрана вписана под № 185, том 1,вх.рег. № 7827/16.05.2008г.; Възбрана вписана под № 152, том 1, вх.рег. № 12383/24.10.2001г.