Properties

(Bulgarian) Дворно място с площ от 2440 кв.м.и сгради в село Бежаново ID:429/08

(Bulgarian) Дворно място с площ от 2440 кв.м.и сгради в село Бежаново ID:429/08

Price 4044 lev

Бежаново, община Генерал Тошево

Houses and Yards

Area 2440
Dates 16.02.2017-16.03.2017
Jurist Information Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com

ДВОРНО МЯСТО с площ 2 440кв.м., имот с пл. №36 за 1 180кв.м., за който е отреден УПИ XIX – 36, целия с площ от 1 300кв.м., за 1 170кв.м., от който е отреден УПИ XVIII – 36, целия с площ от 1 260кв.м. и 90 кв.м. са включени в УПИ XVII – 33, в кв.7 по подробния устройствен план на село БЕЖАНОВО, община Генерал Тошево, при граници и съседи: УПИ I – 37, УПИ II – 37, УПИ III – 37, УПИ VII – 35, УПИ VIII – 35, УПИ XVII – 33 и улица ведно с изградените в XIX – 36 ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 90кв.м и ПАЯНТОВА СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 35кв.м.