Properties

(Bulgarian) Парцел, село Божурец, община Каварна, 629 кв.м. ID:821/09

(Bulgarian) Парцел, село Божурец, община Каварна, 629 кв.м. ID:821/09

Price 8640 lev

село Божурец, община Каварна

Houses and Yards, Properties

Area 629
Dates 07.11.2015-07.12.2015
Jurist Information Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com

Урегулиран поземлен имот, находящ се в село Божурeц, община Каварна, област Добрич, с площ от 629 кв.м. /шестстотин двадесет и девет квадратни метра/, съгласно документ за собственост, а по скица – с площ 634 кв.м. /шестстотин тридесет и четири квадратни метра/, с идентификатор № 05009.511.685 /нула, пет, нула, нула, девет, томка, пет, едно, едно, точка, шест, осем, пет/ по кадастралната карта на с. Божурец, община Каварна област Добрич, одобрена със Заповед № РД-18-8/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 05009.511.684, 05009.511.982, 05009.511.686, 05009.511.985.

ОПИСАНИЕ: Имотът се намира в североизточната част на вилната зона – селищно образувание Божурец, намира с на втора линия на ската, с отлична панорама. Отстои на 500 м. oт бреговата ивица и от голф игрище “Трейшън клифс“. Наоколо са изградени  вилни сгради за сезонно обитаване. Дворното място не е  застроено, не е оградено, не е снабдено с ток и вода, но в близост има комуникации.

Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Каварна: възбрана №49, том І, вх.рег. № 440/16.02.2010г., наложена по настоящото изпълнително дело.