Properties

(Bulgarian) Дворно място ведно с къща, гараж и 2 допълнителни сгради, гр.Шабла, улица “Нефтеняк” №23, ID:746/11

(Bulgarian) Дворно място ведно с къща, гараж и 2 допълнителни сгради, гр.Шабла, улица “Нефтеняк” №23,  ID:746/11

Price (call)

град Шабла, община Шабла, улица”Нефтеняк” № 23

Houses and Yards, Properties

Area 825
Jurist Information Станислава Стефанова тел. 0894/746477 e-mail: sstefanova@luchiataseva.com

Недвижим имот с административен адрес: гр.Шабла, общ.Шабла, ул.”Нефтеняк” № 23, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 825/осемстотин двадесет и пет/ кв.м., с начин на трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (д 10м), представляващо идеална част от поземлен имот с идентификатор 83017.504.150/осем, три, нула, едно, седем, точка, пет, нула, четири, точка, едно, пет, нула/, по Кадатсралната карта и кадастралните регистри на гр.Шабла, Общ.Шабла, обл.Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/29.03.2006г. на Изпълнителния Директор на АГКК, стар идентификатор кв.9, п.XIX, пл. № 271, целият с площ по нотариален акт 910/деветстотин и десет/ кв.м., а съгласно скица № 6718/25.04.2008г. на СГКК 959/деветстотин петдесет и девт/ кв.м., при граници и съседи – поземлени имоти с идентификатори: 83017.504.4068, 83017.504.605, 83017.504.4009, 83017.504.4072, ведно с построените в дворното място ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА КЪЩА с обща застроена площ от 101 кв.м./сто и един/, представлявща имот с идентификатор 83017.504.150.1/осем, три, нула, едно, седем, точка, пет, нула, четири, точка, едно, пет, нула, точка, едно/, състояща се от приземен етаж със застроена площ от 75.20/седемдесет и пет цяло и двадест сотни/ кв.м., включващ три стаи, коридор, баня-тоалетна и жилищен етаж със застроена площ от 94.00/десетдесет и четири/ кв.м., включващ четири стаи и коридор; ГАРАЖ със застроена площ по нотариален акт 16/шестнадесет/ кв.м, а по скица 22/двадесет и два/ кв.м., представляващ имот с идентификатор 83017.504.150.4/осем, три, нула, едно, седем, точка, пет, нула, четири, точка, едно, пет, нула, точка, четири/; МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ по нотариален акт 15.75/петнадсет цяло седемдесет и пет стотни/ кв.м., а по скица 15.00/петнадесет/ кв.м., представляваща имот с идентификатор 83017.504.150.2/осем, три, нула, едно, седем, точка, пет, нула, четири, точка, едно, пет, нула, точка, две/, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 30.00/тридесет/ кв.м., представляваща имот с идентификатор 83017.504.150.3/осем, три, нула, едно, седем, точка, пет, нула, четири, точка, едно, пет, нула, точка, три/ и КЛАДЕНЕЦ , разположен в северната част на дворното място.
Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 97 800/деветдесет и седем хиляди и осемстотин / лева, представляваща 75% от пазарната оценка на имота.
Върху гореописания имот има следните тежести: Договорна ипотека, вписана под Nо 11, том 1, вх.рег.2331/29.05.2008г. по описа на Служба по вписванията–гр. Каварна за обезпечаване вземането на взискателя по настоящето дело, до размера на сумата от 46 000 евро,Договорна ипотека, вписана под Nо 6, том 1, вх.рег.241/03.02.2011г. по описа на Служба по вписванията–гр. Каварна, до размера на сумата от 110 000 евро, Възбрана, вписана под Nо 69, том 2, вх.рег.3457/01.11.2011г. по описа на Служба по вписванията–гр.Каварна, Възбрана, вписана под Nо 103, том 1, вх.рег.1244/20.05.2011г. по описа на Служба по вписванията–гр.Каварна.
Описание на имота: Имотът се намира в североизточната част на гр.Шабла, отстоящ на 3 км. от морският бряг, на 19 км. от Общински център Каварна и 100 м от търговският център на града. Около имота са изградени жилищни сгради с добър търговски вид.Главните пътни артерии са в добро състояние, ВиК, телефонизация, районно осветление, алеи и градинки в много добро сътояние.Имотът представлява дворно място с площ от 825 кв.м., в правоъгълна форма, оградено от зидана ограда.Изградена е външна чешма, а незастроената земя е обработваема – цветя, зеленчуци, овощни дървета,Дворното място е много добре стопанисвано.Жилищната сграда се състои от приземен и жилищен етаж.Приземният етаж е с подход от изток, откъм жилищния етаж и двора.На етажа са разположени две избени помещения и две стаи за живеене, с общ коридор и стълбище.Към момента на огледа стаите са в ремонт – дървеният под е демонтиран, стени и таван – варовоциментова мазилка, поставена е единична дървена дограма на прозорците.Жилищният етаж се състои от коридор, три стаи и кухня.Двете стаи са с под-паркет, стени тапети, таван-варовоциментова мазилка.Дневнат и коридорът са с под-дюшеме, стени тапети.Кухнята е с под – теракот, варовоциментова мазилка, фаянс около мивката.Поставена е дървена дограма на прозорците и входната врата.Етажите са снабдени с ВиК и ел.инсталация.