Properties

Етаж от къща в град Балчик ID:126/10

Етаж от къща в град Балчик ID:126/10

Price (call)

гр. Балчик, ул. Христо Смирненски 9

Houses and Yards

Area 178
Jurist Information Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com

Недвижим имот с административен адрес: гр. Балчик ул. „Христо Смирненски“ 9, представляващ  ПЪРВИ ЕТАЖ от масивна жилищна сграда, жилище – АПАРТАМЕНТ с площ от 178,12 /сто седемдесет и осем цяло и дванадесет стотни/ квадратни метра съгласно акт за собственост, а по скица – с площ от 225 /двеста двадесет и пет/ квадратни метра, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 02508.83.215.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик, одобрени със Заповед № 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 02508.83.215, при граници и съседи на обекта: на същия етаж – няма, подобекта – няма, над обекта – 02508.83.215.1.2, ведно със съответните части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 02508.83.215, стар идентификатор – УПИ ІІІ-1267 в кв. 86 по плана на гр. Балчик, който съгласно акт за собственост е с площ от 460 /четиристотин и шестдесет/  квадратни метра, а по скица – с площ от 512 /петстотин и дванадесет/ квадратни метра.