Properties

Дворно място 1400 кв.м. в село Славеево, община Добричка ID:841/09

Дворно място 1400 кв.м. в село Славеево, община Добричка ID:841/09

Price (call)

село Славеево, община Добричка

Houses and Yards

Area 1400
Jurist Information Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com

Празно дворно място с площ от 1400 кв.м. (хиляда и четиристотин квадратни метра), представляващо УПИ ІV-157 (четвърти за имот с планоснимачен номер сто петдесет и седми), в квартал 18 (осемнадесети) по регулационния план на с.Славеево, общ.Добричка, обл.Добричка, при граници и съседи: УПИ І-157, УПИ ХІ-157 и улица.

Описание: Имотът се намира в с. Славеево, отстоящо на 18 км. от КК“Албена“, на 45 км. от гр. Варна и 18 км. от гр. Добрич. Наоколо са изградени жилищни и вилни сгради. Имотът е отдалечен на 100 м. от центъра на селото.

Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Добрич: договорна ипотека вписана под №76, том ІІ, вх. рег. № 5027/19.03.2008 г., до размера на сумата 200000 лв.; възбрана № 180, том ІІІ, вх.рег. № 11694/22.10.2009г., наложена по настоящото дело.